Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 18.08.2020 - 11:50  //  aktualizácia: 18.08.2020 - 11:51  //  zobrazené: 174

Týmto žiadam informáciu o výkone a úkonoch ktoré urobil viceprimátor Robert Tolgyesi /ďalej len R.T./ a za ktoré bol finančne ohodnotený z peňazí mestského rozpočtu za obdobie čo je vo funkcii viceprimátora

číslo: I20/2020

Požadované informácie citujeme:

 

  1. „Týmto žiadam informáciu o výkone a úkonoch ktoré urobil viceprimátor Robert Tolgyesi /ďalej len R.T./ a za ktoré bol finančne ohodnotený z peňazí mestského rozpočtu za obdobie čo je vo funkcii viceprimátora.
  2. Žiadam o podrobné informácie, t. j. za každý mesiac čo je od nástupu do funkcie viceprimátor. Poprosím Mesačné rozpisy úkonov tohto človeka.
  3. Ďalej žiadam o informáciu aký čas viedol dialóg, teda reagoval na podnety. R.T. na jednotlivých mestských zastupiteľstvách od nástupu do funkcie viceprimátora v percentuálnom porovnaní napr. s Petrom Andrášim.“

 

 

Sprístupnené informácie k bodu 1.:

 

Na základe Vašej žiadosti o  informácie zo dňa 29. 06. 2020 Vám oznamujeme, že primátor mesta Šaľa v súlade s ust. § 13b ods. 1 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveruje zástupcu primátora pána Róberta Tölgyesiho vyplývajúceho aj z jednotlivých písomných poverení plnením úloh v plnom rozsahu primátora mesta počas jeho neprítomnosti najmä:

  • zastupovaním a konaním pred orgánmi verejnej správy, organizáciami a inštitúciami, súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, správnymi orgánmi, tretími osobami. vrátane právnických osôb založených a zriadených mestom,
  • je oprávnený k podpisovaniu všetkých právnych úkonov, písomností, zmlúv, dodatkov, akýchkoľvek podaní, vyjadrení, žalôb, návrhov, zmierov, opravných prostriedkov a pod. vrátane úkonov v katastrálnych konaniach.

Okrem uvedených činnosti zástupca primátora absolvuje množstvo stretnutí s občanmi pri vybavovaní ich záležitostí, rokovania s predstaviteľmi štátnych orgánov a organizácií pri zabezpečovaní oprávnených záujmov obyvateľov a mesta a v neposlednom rade si plní svoje povinnosti vyplývajúce mu z poslaneckej činnosti.

 

Za uvedené činnosti prináleží zástupcovi odmena v zmysle  ust. § 25 ods. 7 zákona
o obecnom zriadení
, kedy poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu, bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Určenú výšku odmeny mesto zverejnilo na svojom webovom sídle v súlade s povinnosťou uvedenou v citovanom ustanovení.

 

Rozhodnutie, ktorým sa nevyhovuje v bode 2. a 3.

Prílohy

Rozhodnutie k 20

(pdf - 686.2 kB)