Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 26.03.2014 - 15:53  //  aktualizácia: 05.05.2014 - 08:17  //  zobrazené: 3476

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šaľa č. 6/2014 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

číslo: 06/2014  |  dátum schválenia: 26.03.2014  |  dátum účinnosti: 01.05.2014  |  stav: účinné

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2014 – VIII. dňa 10. apríla 2014

Vyvesené na úradnej tabuli 16. apríla 2014

Účinnosť od 1. mája 2014

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s ustanovením § 6 ods. 2  a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“)

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 6/2014

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

na území mesta Šaľa

 

§ 1

Predmet úpravy

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje náležitosti oznámenia  podľa § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom“) a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja  (ďalej len „poplatok“) vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať, a  vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje § 6 ods. 4 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „oznamovacia povinnosť“). 

 

§ 2

Náležitosti oznámenia údajov potrebných pre určenie výšky poplatku

za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

 

Náležitosti „Oznámenia údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom“ sú uvedené v prílohe č. 1.

 

§ 3

Ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku

 

(1)   Sadzba pre každý stacionárny malý zdroj podľa  prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR
č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej „vyhláška“), okrem stacionárnych zdrojov zaradených do kategórie 1.1 spaľujúce palivá uvedené v § 3 ods. 3 a kategórie 5.4 prílohy č. 1 vyhlášky je 34 Eur/rok.

(2)   Sadzba pre plochy, na ktorých sa manipuluje s prašnými materiálmi a úložiská materiálov, z ktorých môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok sa určí takto:

a)      100 Eur/rok, ak je výmera plochy od 100 m2 do 500 m2

b)      170 Eur/rok, ak je výmera plochy od 501 m2 do 1000 m2

c)      240 Eur/rok, ak je výmera plochy od 1001 m2 do 1500 m2

d)     310 Eur/rok, ak je výmera plochy od 1501 m2 do 2000 m2

e)      380 Eur/rok, ak je výmera plochy od 2001 m2 do 2500 m2

f)       450 Eur/rok, ak je výmera plochy nad 2501 m2

(3)   Sadzba za každý stacionárny zdroj zaradený do kategórie 1.1 podľa prílohy č. 1 vyhlášky s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, ktorý spaľuje tuhé a kvapalné palivá, sa vypočíta ako súčin sadzby za spotrebované palivo a množstva spotrebovaného paliva:

 

 Druh paliva

Sadzba za   spotrebované množstvo paliva

hnedé uhlie

 5,40 Eur/t

čierne uhlie

 4,00 Eur/t

vykurovacie   oleje

 2,40 Eur/t

drevo,   brikety, štiepka

 3,50 Eur/t   (prepočet 1 m3 = 0,7 t)

 

 

(4)   Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území mesta Šaľa.

(5)   Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný uhradiť poplatok v pomernej výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie prevádzkovania malého zdroja v kalendárnom roku, v ktorom k zániku malého zdroja došlo.

 

§ 4

Vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkovateľa malého zdroja,

na ktorých sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť

 

Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorými sú fyzické osoby, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie a prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia len pre vlastné potreby umiestnené v rodinných domoch, bytových domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu.

 

§ 5

Prechodné ustanovenie

Konania začaté a právoplatne neukončené pred účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sa dokončia podľa doterajšieho Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. 3/2003 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia zo dňa 15. 04. 2003 v znení Dodatku č. 1 zo dňa
29. 04. 2004, v znení Dodatku č. 2 zo dňa 16. 02. 2006, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 zo dňa 02. 10. 2008. 

 

§ 6

Zrušovacie ustanovenia

 

(1)   Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2003 zo dňa 15. 04. 2003  o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.

(2)   Zrušuje sa Dodatok č. 1 zo dňa 29. 04. 2004 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 3/2003 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.

(3)   Zrušuje sa Dodatok č. 2 zo dňa 16. 02. 2006  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 3/2003 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.

(4)   Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2008 zo dňa 02. 10. 2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2003 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29. 04. 2004 a Dodatku č. 2 zo dňa
16. 02. 2006.

 

§ 7

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.

Príloha č. 1

MESTO ŠAĽA,

    NÁM. SV. TROJICE č. 7, 927 15 ŠAĽA

 

OZNÁMENIE

ÚDAJOV O PREVÁDZKE MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

ZA ROK: _____________________

 

V zmysle § 6 ods . 4 zákona. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a so Všeobecne záväzným nariadením mesta Šaľa č. 6/2014 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia oznamujem ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej „MZZO“) nasledovné údaje:

Prevádzkovateľ MZZO:

 

Miesto umiestnenia MZZO (názov ulice, orientačné číslo, príp. číslo parcely):

DRUH MZZO  (uveďte potrebné údaje v nasledujúcich riadkoch):

  1. 1.                   Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenie s nainštalovaným menovitým

              tepelným príkonom do 0,3 MW  (kotol, kachle)

              Typ:

              Druh  spaľovaného paliva :

              Množstvo spotrebovaného paliva :

2.          Sklad (palív, sypkého materiálu, produktov, odpadov):

 Skladovaný materiál:

                  Výmera plochy  skladu v m2 (na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať

                   znečisťovanie  ovzdušia):

  1. 3.                  Stacionárne zdroje (uviesť kategóriu podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. 

               ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší):

 

    4.           Iné:

 

Dátum:                                                                                                               Podpis:

Prílohy