Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.11.2016 - 09:46  //  aktualizácia: 15.11.2016 - 09:46  //  zobrazené: 3202

VV - Administratívna budova POPLAR“, na Ul. Budovateľská v Šali, na nový navrhovaný spôsob užívania „Robotnícka ubytovňa“,

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE UŽÍVANIA STAVBY
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

SIDDHA, s. r. o., IČO 47 619 813, so sídlom J. Palárika 398/10, 927 01 Šaľa,                       (ďalej len "navrhovateľ") dňa 19.10.2016 podal návrh na zmenu užívania stavby:

Administratívna budova POPLAR“, na Ul. Budovateľská v Šali, na nový navrhovaný spôsob užívania „Robotnícka ubytovňa“,

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č.  816/5 kat. územie Šaľa.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene v užívaní stavby.

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí konania o zmene užívania stavby podľa § 85 stavebného zákona a súčasne podľa § 21 ods. 1 zákona   č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

13.12.2016 (utorok) o 10.00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť č. 311.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námietky. V rovnakej lehote žiada dotknuté orgány a organizácie o stanoviská k predmetu tohto konania. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni:  Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.  

 

 

Oznámenie vyvesené dňa: .....................           Oznámenie zvesené dňa: ..............................

Pečiatka, podpis                                                   Pečiatka, podpis

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

 

 

 

 

 

                                                                                                     Mgr. Jozef Belický
                                                                                                         primátor mesta

 

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

1. SIDDHA, s. r. o., IČO 47 619 813, so sídlom J. Palárika 398/10, 927 01 Šaľa

2. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 803/1, 816/6, 816/7, 816/8, 816/43, 816/44, 816/45, 816/46, 816/47, 817/22, 817/23, 817/24, 817/25, 817/26,  817/27, 817/28, 817/29, 817/30, 817/31, 817/32, 817/33, 817/34, 817/35, 817/36, 817/37, 817/38, 817/39, 817/40, 817/41, 817/42, 817/43, 817/44, 817/45, 817/46, 817/47, 817/48, 817/49, 817/50, 817/51, 817/52, 817/53, 817/54, 817/55, 817/56, 817/57, 817/58, 817/59, 817/60, 817/61, 817/62, 817/63, 817/64, 817/65, 817/66, 817/67, 817/68, 817/69, 817/70, 817/71, 817/72, 817/73, 817/74, 817/75, 817/76, 817/77, 817/78, 817/79, 817/83, 817/84, 817/85, 818/1, v kat. území Šaľa a stavieb na nich v kat. území Šaľa.

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknuté orgány

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63  Nitra
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
7. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38  Nitra

8. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa

  1. MV SR,OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01Šaľa

    10. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností

    11. MsÚ Šaľa, referát životného prostredia

  2. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností

    - k spisu