Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.10.2021 - 09:04  //  aktualizácia: 14.10.2021 - 09:04  //  zobrazené: 239

VV - Dodatočná realizácia prefabrikovaných lodžií na bytovom dome č. 557 v Šali

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 557 na ul. Vlčanskej v Šali, zastúpení spoločnosťou REVITALSTAV s.r.o., Bulharská č. 9, 796 01 Prostějov, Česká republika

(ďalej len "stavebník") podali dňa 24.09.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

 

Dodatočná realizácia prefabrikovaných lodžií na bytovom dome č.  557 v Šali
 

(ďalej len “stavba“) na ul. Vlčanskej  v Šali, na pozemku register "C" parc. č. 916/3 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

  • realizácia lodžií prefabrikovaného typu na bytovom dome s 1 vchodom a 32 bytovými jednotkami,
  • odstránenie balkónov a dodatočnú realizáciu certifikovaných prefabrikovaných lodžií systému Revitalstav v počte 31 kusov, lodžie budú kotvené na úrovni každého podlažia pomocou oceľovej výstuže a chemickej kotvy, podlahu bude tvoriť pochôdzny betón,
  • na lodžiách sa vyhotoví bezrámové posuvno otváravé presklenie.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby,

upúšťa

v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr

do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

  1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 557 na ul. Vlčanskej v Šali, na pozemku register "C" parc. č. 916/3 kat. územie Šaľa
  2. Ing. Lívia Porubská, Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany
  3. REVITALSTAV s.r.o., Bulharská č. 9, 796 01 Prostějov, Česká republika

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

  1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
  2. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

na vedomie:

  1. REVITALSTAV s.r.o., Bulharská č. 9, 796 01 Prostějov, Česká republika

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Eva Lukačovičová                                                                                                    

                                                                                          vedúca stavebného úradu

                                                                             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016