Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.04.2016 - 10:22  //  aktualizácia: 07.04.2016 - 13:26  //  zobrazené: 1499

VV - Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 31 Šaľa

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTIE
O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na podklade žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia, ktorú dňa 03.02.2016 podala spoločnosť
MeT Šaľa spol. s r.o. IČO: 34 115 161, so sídlom Ul. Partizánska č. 20, 927 01 Šaľa

(ďalej len "stavebník"), podľa § 67 ods. 2 a 69 ods. 1 stavebného zákona, a § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),
p r e d l ž u j e

platnosť stavebného povolenia, ktoré vydalo Mesto Šaľa pod č. 04390/2014/SU/02100 zo dňa 29.07.2014, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 02.09.2014
na stavbu:
Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 31 Šaľa“,

ktorá pozostáva z výmeny rozvodu tepla v jej pôvodných trasách na uliciach Kvetnej, Hlbokej, Nešporovej, Vajanského, SNP, Partizánskej, Okružnej, 1.mája, M.M.Hodžu, Štúrovej, areál Nemocnice s poliklinikou, Kráľovskej, Novomeského, Vlčanskej, Nezábudkovej, Letnej, V. Šrobára, Dolnej, P. J. Šafárika, J. Palárika, B. Nemcovej, Družstevnej, Orechovej, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa a určuje novú dobu platnosti: 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Všetky podmienky vydaného stavebného povolenia pod č. 04390/2014/SU/02100 zo dňa 29.07.2014 ostávajú v platnosti.

Odôvodnenie:
Stavebník oznámil stavebnému úradu, že stavbu nie je možné zahájiť do dvoch rokov odo dňa, kedy stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosti, a preto žiada o predĺženie jeho platnosti.
Stavebný úrad oznámil dňa 17.02.2016 začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou.

Vzhľadom na skutočnosť, že pre danú stavbu  je  vydané právoplatné stavebné povolenie  a jedná sa iba o predĺženie platnosti rozhodnutia, pred vydaním ktorého sa  už na prerokovanie  návrhu  uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním a od tejto doby nedošlo k zmene pomerov v  území, stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania.
Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba zahájená. Pretože sa nezmenili predpoklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané, najmä zostala v platnosti resp. bola predĺžená platnosť stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, stavebný úrad žiadosti vyhovel.
Stavebný úrad z tohto dôvodu rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

V priebehu konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia námietky účastníkov konania neboli vznesené.
Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60a písm. a) vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 09.02.2016.

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov..

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................
Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou
1.    MeT Šaľa spol. s.r.o., so sídlom Partizánska č. 20, 927 01 Šaľa
2.    Vlastníci pozemkov register "C" parc. č.2811/1, 2635, 2663/1, 2664, 2799/1, 2775, 2667/4, 2667/2, 2645/63, 2667/3, 2667/1, 2667/2, 2668, 2677/2, 2677/5, 2684, 2391, 2437, 2476/74, 2476/75, 2477, 2687/1, 2687/2, 2677/2, 2681/2, 2677/2, 2692, 2704, 2706/1, 2694, 2693, 2694, 2752/1, 2752/1, 2338/1, 2338/5, 2338/1, 1983/1, 2005/3, 1611/1, 2303/1, 1032/10, 1032/1, 1038/52, 1038/33, 1038/44, 1038/46, 1030/1, 1030/28, 1030/40, 1030/42, 1029/1, 985/1, 1028/51, 1028/1, 1028/31, 916/1, 922/1, 796/1, 796/6, 985/1, 984, 983, 942/1, 796/3, 802/1, 801, 800, 591, 588/1, 524/1, 593/1, 594/1, 594/25, 594/27, 594/30, 594/69, a na pozemkoch register "E" KN par. č. 1470/100, 1471/101, v kat. území Šaľa a stavieb na nich
    Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa  
    Dpt. Jaroslav Lauro, LA Therm, s.r.o., Malý Lapáš č. 103, 951 04 Malý Lapáš
    Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
    MENERT spol. s r.o., Ul. Hlboká 3, 927 01 Šaľa
    Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa  
    VODOMONT –Vodohospodárske stavby, a.s., Murgašova 27, 927 01 Šaľa
    KOMERCFRUCT spol. s r.o. Šaľa, Ul. Vlčanská č. 560/15, 927 01 Šaľa
    BV GROUP, s.r.o., Ul. Jarmočná 626/1, 927 01 Šaľa  

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo:
3.    Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra      
4.    Nitriansky samosprávny kraj, odbor dopravy, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
5.    Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
6.    Okresné riaditeľstvo PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Ul. Staničná 23, 927 01 Šaľa
7.    Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
8.    Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
9.    Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
10.    SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11.    Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
12.    Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13.    SBD Šaľa, Horná 926/1, 927 01 Šaľa
14.    Menert-therm,s.r.o., Ul. Hlboká 3, 927 01 Šaľa
15.    Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
16.    DIGI Slovakia, s.r.o., Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
17.    ORANGE Slovensko a.s., Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava
18.    Mestský úrad v Šali – referát životného prostredia
19.    Mestský úrad v Šali – oddelenie správy majetku a zariadení mesta
20.    Mestský úrad v Šali – referát dopravy a technických činností
na vedomie

1.    MeT Šaľa spol. s.r.o., so sídlom Partizánska č. 20, 927 01 Šaľa
-          k spisu                                                                                                         Mgr. Jozef Belický
                                                                                                            primátor mesta