Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.01.2022 - 09:13  //  aktualizácia: 20.01.2022 - 09:13  //  zobrazené: 386

VV - Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 34 Šaľa-Veča

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na podklade žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia, ktorú dňa 02.12.2021 podala

 

Spoločnosť MeT Šaľa spol. s r.o.,so sídlom Ul. Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161

 

(ďalej len "stavebník"), podľa § 67 ods. 2 a 69 ods. 1 stavebného zákona v nadväznosti na        § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p r e d l ž u j e

platnosť stavebného povolenia, ktoré vydalo Mesto Šaľa dňa pod č. 00452/2016/SU/00625 dňa 24.02.2016, ktoré sa stalo právoplatným dňa 26.03.2016, na ktoré bolo vydané predĺženie platnosti stavebného povolenia pod č. 3582/2020/SU/1117 zo dňa 20.02.2020, ktoré sa stalo právoplatné a vykonateľné dňa 23.03.2020.

na stavbu

Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 34 Šaľa-Veča,

 

(ďalej len "stavba") líniová stavba na uliciach na Ul. Fr. Kráľa, Ul. Slnečná, Ul. Hollého, Ul. Narcisová, Ul. Cintorínska, Ul. Rímska, Ul. Lúčna, Ul. Germánska, na pozemkoch v zastavanom území mesta Šaľa, m.č. Veča a určuje novú dobu platnosti: 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 

 

Odôvodnenie:

Stavebník oznámil stavebnému úradu, že stavbu nie je možné zahájiť do dvoch rokov odo dňa, kedy stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť, a preto žiada o predĺženie jeho platnosti.

Nezačatie stavby v dobe platnosti stavebného povolenia stavebník zdôvodnil nedostatkom finančných prostriedkov.

Stavebný úrad oznámil dňa 09.12.2021 začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že pre danú stavbu  je  vydané právoplatné stavebné povolenie  a jedná sa iba o predĺženie platnosti rozhodnutia, pred vydaním ktorého sa  už na prerokovanie  návrhu  uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním a od tejto doby nedošlo k zmene pomerov v  území, stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania.

Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba zahájená. Pretože sa nezmenili predpoklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané, najmä zostala v platnosti resp. bola predĺžená platnosť stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, stavebný úrad žiadosti vyhovel.

Stavebný úrad z tohto dôvodu rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

V priebehu konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia námietky účastníkov konania neboli vznesené.

 

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60a  písm. a) ods. 1  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 02.12.2021.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

    

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

 

Doručí sa:

 

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
 2. Vlastníci pozemkov register "C" parc. č. 3198/243, 3198/318, 3080/15, 3080/10, 3080/9, 3080/6, 3080/12, 3080/11, 3080/5, 3080/4, 3080/8, 3080/7, 3080/50, 3080/210, 3080/14, 3080/13, 3080/115, 3080/113, 3080/114, 3080/9, 3080/250, 3080/291, v kat. území Šaľa a stavieb na nich
 • Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
 • PASSIA plus, s.r.o., Ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa
 1. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
 2. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra  
 3. Technická inšpekcia, Mostná 66, P.O.BOX 28 B, 949 01 Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
 6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 7. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 8. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 10. CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 11. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
 12. MICHLOVSKÝ spol s r.o., Ul. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 13. Wisper s.r.o. Ul. Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky
 14. MENERT THERM s.r.o., Ul. Hlboká č. 3, 927 01 Šaľa
 15. MsÚ Šaľa, referát životného prostredia
 16. MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 17. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 18. MsÚ Šaľa, referát investičných činností

 

 

na vedomie

MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa

 •       k spisu

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016