Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.10.2020 - 14:14  //  aktualizácia: 21.10.2020 - 14:15  //  zobrazené: 526

VV - Rodinný dom súp. č. 1519 na ul. Bernolákovej v Šali

V E R E J N ÁV Y H L Á Š K A

ROZHODNUTIE

O POVOLENÍ ODSTRÁNENIA STAVBY

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), preskúmal žiadosť o povolenie odstránenia stavby, ktorú dňa 02.09.2020 podal vlastník stavby

Ing. Eduard Rehák, bytom ul. Bernolákova č. 2383/10A, 927 05 Šaľa

Ing. Katarína Reháková, bytom ul. Bernolákova č. 2383/10A, 927 05 Šaľa

(ďalej len "vlastník stavby"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona a § 25 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p o v o ľ u j e

odstránenie stavby

Rodinný dom súp. č. 1519 na ul. Bernolákovej v Šali
 

na pozemku register "C" parc. č. 3643/1 v katastrálnom území Šaľa.  Uvedeným dňom bolo začaté konanie o odstránení stavby.

Stavba je fyzicky opotrebovaná, v zlom technickom stave, jej oprava by bola nehospodárna a neúčelná.

 

Stavba obsahuje:

 • Prízemný, nepodpivničený rodinný dom so sedlovou strechou určený na búranie je neobývaný,
 • pred búraním je potrebné odstaviť objekt od napojenia na všetky rozvody inžinierskych sietí.

 

Pre odstránenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 • Stavba bude odstránená do 31.03.2021.
 • Odstránenie bude uskutočnené podľa technologického opisu prác, ktorý vypracovala Ing. Lívia Porubská, Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany.
 • Odstránenie stavby bude uskutočnené svojpomocne, odborný dozor nad vykonávaním prác spojených s odstraňovaním stavby bude vykonávať: Ing. Lívia Porubská, Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany.
 • Prípojky stavby na vedenia inžinierskych sietí sa pred odstraňovaním odborne odpoja a miesta odpojenia bezpečne zaistia.
 • Stavbu odstráni vlastník stavby na vlastné náklady.
 • Pri prácach spojených s odstránením stavby je potrebné dbať o to, aby nebola ohrozená bezpečnosť a stabilita iných stavieb, aby neboli ohrozené životy a zdravie osôb, aby sa okolie odstraňovanej stavby touto činnosťou a jej dôsledkami zbytočne a nad prípustnú mieru neobťažovalo, a aby nevznikli škody, ktorým je možné zabrániť.
 • Stavenisko bude zabezpečené v zmysle § 43i stavebného zákona.
 • Vlastník stavby zodpovedá za škody spôsobené pri jej odstraňovaní.
 • So stavebným odpadom vzniknutým odstránením časti stavby rodinného domu bude nakladané  v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch a s ním súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
 • Búraním získaný stavebný odpad bude zneškodnený na povolenej skládke odpadov.
 • Po odstránení stavby bude pozemok využitý ako stavebný pozemok.
 • Búracie práce nebudú vykonávané výbušninami.

 

Účastníci konania: Ing. Eduard Rehák, Ing. Katarína Reháková, Vlastníci susedných pozemkov a stavieb, rodinného domu súp. č. 1518 na pozemku parc. č. 3645 a pozemkov parc. č. 3647/1 a 3647/3 na ul. Bernolákovej, Ing. Lívia Porubská

Odôvodnenie:

Dňa 02.09.2020 podal vlastník stavby žiadosť o povolenie odstránenia stavby; týmto dňom bolo začaté konanie o odstránení stavby. Stavebný úrad oznámil začatie konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám v súlade s ustanoveniami stavebného zákona verejnou vyhláškou. Súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 13.07.2020, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Stavebný úrad zabezpečil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.

Stanoviská oznámili:

 • Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa
   

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní zistil, že odstránením stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

Upozornenie:

Vlastník odstraňovanej stavby zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemku, pokiaľ ju nevyvolal ich závadný stav. Náklady zabezpečovacích prác, ktoré treba súbežne urobiť pre závadný stav susednej stavby, znáša vlastník tejto stavby (§ 89 ods. 2 stavebného zákona).

 

 

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 62 písm. a) ods. 2  vo výške 20,00 € bol zaplatený dňa 02.09.2020.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Ing. Eduard Rehák, Bernolákova č. 2383/10A, 927 05 Šaľa

2. Ing. Katarína Reháková, Bernolákova č. 2383/10A, 927 05 Šaľa

3.Vlastníci susedných pozemkov a stavieb, rodinného domu súp. č. 1518 na pozemku parc. č.         3645 a pozemkov parc. č. 3647/1 a 3647/3 na ul. Bernolákovej

5.  Ing. Lívia Porubská, č. 1660, 925 84 Vlčany

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa

na vedomie

7. Ing. Eduard Rehák, Bernolákova č. 2383/10A, 927 05 Šaľa

8. Ing. Katarína Reháková, Bernolákova č. 2383/10A, 927 05 Šaľa


 

 

 

Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                   vedúca stavebného úradu

 na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016