Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.01.2021 - 08:24  //  aktualizácia: 28.01.2021 - 08:25  //  zobrazené: 274

VV - Stavebné úpravy v byte č. 47 v bytovom dome súp. č. 829 vchod č. 4 na ul. Kráľovskej v Šali

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

 

Dávid Haszterman, bytom ul. Vajanského č. 7, 927 01 Šaľa

(ďalej len "stavebník") dňa 15.12.2020 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Stavebné úpravy v byte č. 47 v bytovom dome súp. č. 829 vchod č. 4
na ul. Kráľovskej v Šali

 

na pozemku register "C" parc. č. 1983/5 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

  • vytvorenie otvorov do nosnej steny, šírka 2300 mm, výška otvoru 2050 mm,
  • zmena dispozície bytového jadra, zmena polohy zdravotechnických rozvodov,
  • vybúranie existujúcich železobetónových priečok,
  • zhotovenie nových sadrokartónových priečok,
  • výmena elektroinštalácie.

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestský úrad Šaľa, klientske centrum, úradné dni Po - Pi: 8.00-12.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Dávid Haszterman, Vajanského č. 7, 927 01 Šaľa

2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, uL. Kráľovská súp. č. 829 na pozemku register "C" parc. č. 1983/5 kat. ú. Šaľa

3. Ing. Tomáš Keresztesi, Vlčany č. 1090, 925 84 Vlčany

4. Ivan Medňanský, Štvrtok č. 140, 913 05 Štvrtok

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

5. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

 

na vedomie:

6. Dávid Haszterman, Vajanského č. 7, 927 01 Šaľa

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                          vedúca stavebného úradu

                                                                             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016