Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 09.10.2019 - 20:16  //  aktualizácia: 30.07.2021 - 10:23  //  zobrazené: 3716

VZN č. 07/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

číslo: 07/2019  |  dátum schválenia: 24.10.2019  |  dátum účinnosti: 01.01.2020  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ustanovenia  § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona
č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Šaľa

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 7/2019

 o miestnom poplatku za rozvoj

 

 

 § 1

Predmet úpravy

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je ustanovenie miestneho poplatku za rozvoj (ďalej len „poplatok za rozvoj“) na území mesta Šaľa a ustanovenie výšky sadzieb poplatku za rozvoj.
 

 

§ 2

Sadzby poplatku za rozvoj

 

Sadzby poplatku za rozvoj sa ustanovujú v nasledovnej výške za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby pre stavby v členení:

  1. stavby na bývanie 10 EUR,
  2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby    využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 20 EUR,
  3. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 20 EUR,
  4. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie
    a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 20 EUR,
  5. ostatné stavby 20 EUR.

 

 

§ 3

Účinnosť
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta

 

Prílohy