Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 12.06.2013 - 16:06  //  aktualizácia: 29.07.2016 - 11:07  //  zobrazené: 2561

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväz

číslo: 07/2013  |  dátum schválenia: 02.07.2013  |  dátum účinnosti: 01.09.2013  |  stav: zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie

7/2013,

ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011
a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2013 – VI. dňa 2. júla 2013
Vyvesené na úradnej tabuli: 10. júla 2013
Účinnosť od: 1. septembra 2013
Mesto Šaľa v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 116 ods. 6  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v zmysle § 5 a § 6  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 7/2013,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011
a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012  sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V § 2 ods. 1 znie:
(1) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je určený vo veku od 3 rokov sumou 15 Eur a sumou 30 Eur za pobyt dieťaťa za mesiace, v ktorých nedovŕšilo vek 3 rokov.

2. V § 3 ods. 2 znie:
(2) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole je určená:
a) pre dospelú pracujúcu osobu vo veku do 25 rokov sumou 20 Eur,
b) pre dospelú osobu vo veku nad 25 rokov sumou 50 Eur na individuálnu formu štúdia a 30 Eur na skupinovú formu štúdia.

3. V § 5 odsek 1 znie:
(1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je mesto Šaľa je určená pre občana s trvalým pobytom v meste Šaľa, ktorú uhradí zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, žiaka a dospelá osoba do 30 rokov:
a) na pravidelnú krúžkovú činnosť vo výške 2 Eur mesačne,
b) na nepravidelnú činnosť vo výške 0,50 Eur za hodinu,
c) na celodenné akcie s podaním stravy (desiata, obed, olovrant) denne vo výške
7 Eur.

4.   V § 5 sa za ods. 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je mesto Šaľa je určená pre občana s trvalým pobytom mimo mesta Šaľa, ktorú uhradí zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, žiaka a dospelá osoba do 30 rokov je  suma vo výške podľa ods. 1) a suma rozdielu  medzi sumou, ktorú uhradia obce, v ktorých má člen centra voľného času trvalý pobyt
a dotáciou na člena CVČ vo výške určenej VZN mesta Šaľa č. 2/2013 o financovaní základných škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

5.   V § 5 sa vypúšťajú v ods. (4) slová: a deťom materských škôl.

6.   V § 5 sa doterajšie odseky (2), (3) a (4) označujú ako odseky (3), (4) a (5).

7.   V § 7 Záverečné ustanovenia sa dopĺňajú nové odseky (10) a (11) v znení:

(10) Podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste a zverejnený na internetovej adrese mesta dňa 12. júna 2013.

(11) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.

Prílohy