Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 02.03.2016 - 17:56  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:16  //  zobrazené: 3169

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa

číslo: 03/2016  |  dátum schválenia: 02.03.2016  |  dátum účinnosti: 05.04.2016  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v zmysle § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, podľa § 6
ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

                                                       

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení
č. 3/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území mesta Šaľa

                                                                      

 

§ 1

Predmet úpravy

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradené do siete škôl a školských zariadení.

 

 

§ 2

 Príjemca dotácie

 

Príjemcom dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia je:

 1. základná umelecká škola, materské školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou      v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa, podľa prílohy č. 1.
 2. Materská škola, Bernolákova 1, bez právnej subjektivity
 3. súkromná materská škola, ktorá má sídlo na území mesta Šaľa a je zaradená do siete škôl a školských zariadení.

 

 

§ 3

Výška a účel dotácie

 

 • Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa je určená v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia a zohľadňuje špecifické požiadavky na financovanie jednotlivých škôl a školských zariadení.
 • Príjemca dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
 • V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roku,
  je príjemca povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta Šaľa do
  12. príslušného kalendárneho roku.  
 • Povinnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je vypracovať návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov a kapitálových výdavkov na príslušný rok a tri ďalšie nasledujúce roky a vypracovaný návrh rozpočtu predložiť do 30. júna predchádzajúceho roka mestu Šaľa ako zriaďovateľovi.
 • Výška dotácie na dieťa materskej školy, ktorého zriaďovateľom je súkromný zriaďovateľ, sa určuje vo výške 88 % zo sumy dotácie určenej na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

 

 

§ 4

Poskytovanie a zúčtovanie dotácie

 

 • Mesto Šaľa poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne, a to do 25. dňa príslušného mesiaca, vo výške jednej dvanástiny dotácie na príslušný kalendárny rok.
 • Prijímateľ dotácie je povinný zúčtovať dotáciu s obcou štvrťročne, najneskôr do 25. dňa po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka.

 

 

§ 5

Záverečné ustanovenia

 

 • Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú  príslušné právne predpisy.
 • Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na poskytnutie dotácií schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Šali v rozpočte.

 


§ 6

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2015 zo dňa 25. júna 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa.

 

 

§ 7

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli v meste.

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta

Príloha č. 1

 

 

Dotácia na rok 2016 na prevádzku a mzdy

na žiaka základnej umeleckej školy, centra voľného času a dieťa materskej školy

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

 

 

Kategória škôl a školských zariadení

 

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách

 

Základná umelecká škola, Kukučínova 27, Šaľa

 • skupinové vyučovanie
 • individuálne vyučovanie

 

 

422                                                     613

Centrum voľného času, M. R. Štefánika, Šaľa

131

Materská škola, Budovateľská 19, Šaľa

1 940

Materská škola, Družstevná 22, Šaľa

2 029

Materská škola, Hollého 40, Šaľa

1 844

Materská škola, Bernolákova 1, Šaľa

1 750

Materská škola, Okružná 1, Šaľa

2 023

Materská škola, 8. mája 2, Šaľa

2 095

Materská škola, P. J. Šafárika 394/2, Šaľa

1 887

Materská škola pri ZŠ J. Murgaša, Horná 22, Šaľa

1 856

Materská škola pri ZŠ s VJM, P. Pázmánya, Šaľa

1 975

Súkromná materská škola, Detský svet, Šaľa

1 676

Materská škola, Bernolákova 1, Šaľa, špeciálna trieda

7 699

ŠKD pri ZŠ J. Hollého 1950/48, Šaľa

114

ŠKD pri ZŠ Bernolákova 1, Šaľa

114

ŠKD pri ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 22, Šaľa

114

ŠKD pri ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

129

ŠKD pri ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska 4, Šaľa

114

ŠKD pri ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, Šaľa

114

Školská jedáleň pri ZŠ Bernolákova

181

Školská jedáleň pri ZŠ J. Hollého

128

Školská jedáleň pri ZŠ J. Murgaša

128

Školská jedáleň pri ZŠ J. C. Hronského

128

Školská jedáleň pri ZŠ Ľ. Štúra

157