Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 04.05.2022 - 16:10  //  aktualizácia: 01.12.2023 - 10:56  //  zobrazené: 1149

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Šaľa

 

 

Názov Projektu

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Šaľa

Operačný program

311000 – Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

311070 – Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ:

7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

OPII-2021/7/16-DOP

Kód projektu:

311071BPN3

Oblasť intervencie:

078 – Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: č. 526/2022 - Z311071BPN3 (zo dňa 07.04.2022), číslo zmluvy mesta Šaľa: 258/2022, zverejnená na: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6334615/   a na https://www.crz.gov.sk/zmluva/6335340/  zverejnené zo strany mesta.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu

01/2021

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

07/2023

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

31

V zmysle zmluvy o NFP

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

179 851,60 €

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

170 859,02 €

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

8 992,58 €

V zmysle dodatku č. 1 k zmluve o NFP https://www.crz.gov.sk/zmluva/6495104/  zo dňa 17.5.2022, účinného od 27.5.2022

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

178 693,98 €

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

169 759,28 €

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

8 934,70 €

V zmysle posledného schváleného oznámenia o zmene zmluvy a žiadosti o zmenu

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu

01/2021

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

11/2023

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

35

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

                             164 740,50 €

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

156 503,475 €

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

8 237,025 €

Stručný popis projektu

Mesto Šaľa je ako poskytovateľ základnej služby zapísané do registra prevádzkovateľov základnej služby. Mesto teda musí splniť povinnosti vyplývajúce zo Zákona o kybernetickej bezpečnosti a taktiež musí plniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo Zákona o informačných technológiách verejnej správy. Mesto má vypracovanú analýzu súladu s uvedenou legislatívou a na základe zistení je potrebné realizovať opatrenia tak, aby sa zvýšila kybernetická bezpečnosť na požadovanú úroveň. Účelom projektu samozrejme nie je len naplnenie zákonných povinností, ale mesto si uvedomuje dôležitosť problematiky kybernetickej a informačnej bezpečnosti a aj z tohto dôvodu sa uchádzame o NFP na realizáciu opravných a chýbajúcich opatrení, ktoré vyplynuli z analýzy. Na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti sa plánujeme v rámci projektu venovať aj technickým aj procesným opatreniam. Medzi technické opatrenia patria najmä pilotná implementácia centrálneho logovacieho systému na zaznamenávanie udalostí z dôležitých systémov, pričom logy budú nielen zaznamenávané, ale aj vyhodnocované pomocou SIEM nástroja. Na monitorovanie dostupnosti systémov bude zároveň nasadený monitoring. Na zvýšenie bezpečnosti bola nasadená VPN multifaktorového overovania VPN. Do pilotnej prevádzky bude zahrnuté aj využitie externého SOC. Medzi procesné opatrenia, ktoré chceme riešiť v rámci projektu, patrí funkcia manažéra kybernetickej bezpečnosti, vypracovanie postupov pre zabezpečenie kontinuity prevádzky (Business Continuity Management) kľúčových informačných a právne poradenstvo pre zosúladenie dodávateľských vzťahov. Taktiež plánujeme zabezpečiť školenia kybernetickej bezpečnosti a o správaní sa v kyber priestore pre pracovníkov mesta. Mesto Šaľa absolvovalo v roku 2021 test zraniteľnosti a v budúcnosti plánujeme zavedenie pravidelného vykonávania testu zraniteľností, čo by malo prispieť ku skorému odhaleniu prípadných zraniteľností, ktoré môžu byť využité útočníkmi na kompromitáciu systémov nasadených v organizácii. Hlavným výsledkom realizácie projektu je zvýšenie kybernetickej bezpečnosti technickými a procesnými opatreniami a zvýšenie povedomia o bezpečnosti v kybernetickom priestore a taktiež spĺňanie legislatívnych požiadaviek a tým zabezpečiť úspešné absolvovanie auditu kybernetickej bezpečnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Riadiaci orgán pre operačný program Integrovaná Infraštruktúra je: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

SO pre OPII je: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete

na www.opii.gov.sk“.

 

www.mirri.gov.sk

webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk;