Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 30.11.2017 - 14:09  

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
16:50

Poslanec T. Baran hovorí, že niektorým návrhom treba nechať ešte čas a priestor a uvidíme, podľa vývoju situácie.

Poslanec Š. Bartošovič si tiež myslí, že rozpočet je proces, ktorý sa vyvíja a treba sa mu venovať kontinuálne.

G. Lacková navrhuje ponížiť financie vyčlenené na rekonštrukciu Hornej ulice. To však nie je možné. Primátor na to reagoval, že s návrhom pána Hrebíka na vytvorenie cklochodníka sa mesto bude určite zaoberať, sám je podporovateľom jeho nápadu.

16:43

Stále prebieha diskusia k návrhu rozpočtu - hovorí sa o príjmoch z podielových daní, o spolufinancovaní europrojektov.

Poslanec Krištof hovorí, že treba sa snažiť, aby koniec tabuľky bol plusový. Gratuluje mestu, že aj v spolupráci s poslancami sa podarilo rozpočet udržať v plusových číslach v tomto roku. Návrh budúcoročného rozpočtu je podľa jeho slov veľmi ambiciózny. Ak vyjdú projekty, ako je rekonštrukcia kultúrnych domov, výstavba cyklotrasy, dostane mesto nový šat. Podľa neho si treba ustrážiť daňové príjmy.

Poslankyňa Gabriela Lacková navrhuje zahrnúť 5-isíc eur na realizáciu cyklochodníkov v meste v zmysle žiadosti p. Hrebíka. Primátor jej odpovedá, že treba uviesť návrh aj v tom zmysle, že odkiaľ. Keď poslanec Tolgyesi navrhol navýšiť dotáciu športu a kultúry, uviedol aj zdroj, kde znížiť a následne pridať na dotácie.

16:26

Ďalej k rozpočtu hovorí P. Andráši: návrh označil ako odvážny. Pýta sa na detaily ohľadne výdavkov aj príjmov.

16:20

K materiálu sa otvára diskusia, prihlásili sa šiesti.

M. Rehák: do rozpočtu navrhuje zakomponovať vytvorenie parkovacích miest na Narcisovej ulici. Ďalej chce vyčleniť rezervný fond pre materské školy vo výške 30-tisíc eur.

R. Tolgyesi: pri schvaľovaní rozpočtu chce zvýšiť dotácie na šport o 5-tisíc eur, tiež navýšiť dotáciu na kultúru o 5-tisíc eur.

R. Andráši: Má dva návrhy. Prvý: za výbor mestskej časti navrhuje doplniť opravu chodníka na ulici Kráľovská a Štúrová. Druhý návrh: zahrnúť financie na opravu asfaltový povrch na Sládkovičovej ulici. Má ešte jednu otázku v oblasti školstva: na základe čoho boli rozdelené financie do základných škôl a či ešte budú nejaké úpravy, ak áno, kedy. Na jeho poslednú otázku odpovedá primátor. Financie sa rozdeľujú na základe žiadostí správcov jednotlivých položiek. Vždy uvoľnilo mesto financie do školstva toľko, koľko treba. Mesto musí garantovať nejakú sumu. Na túto tému sa rozprával aj so zástupcami škôl, aj s vedúcou školstva.

16:12

K návrhu na úpravu rozpočtu sa nikto neprihlásil, poslanci ho jednohlasne schválili. Nasleduje návrh rozpočtu na rok 2018. Rozsiahly materiál nájdete tu, označený "C 2   01   Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa ... (3. úprava 2017)":

http://sala.sk/clanok/9-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2017

Materiál predkladá prednostka Jana Nitrayová. Poslancom predkladá mesto vyrovnaný rozpočet pre rok 2018. Hovorí, že rozpočet bol materiál prerokovaný aj v ekonomickej komisii, ktorá oporúča materiál schváliť. K návrhu rozpočtu mesta sa vyjadruje aj hlavná kontrolórka Alžbeta Sedliačiková. Konštatuje, že všetky zákonné náležitosti sú splnené a odporúča návrh  rozpočtu mesta schváliť.

16:04

Poslanci pokračujú v rokovaní. Nasleduje materiál návrh na úpravu rozpočtu mesta.

15:41

Nasleduje 20-minútová prestávka.

15:40

Na stôl poslancov sa dostáva ďalší bod. Vývoj hospodárenia mesta k 30.9.2017. Je to prehľad o vývoji rozpočtu mesta k spomínanému termínu. Vývoj je pozitívny, ku koncu septembra bol prebytok viac ako 800-tisíc eur. Do diskusie sa prihlásil poslanec P. Andráši. Povedal len toľko, že verí, že s takýmto pozitívnym nasadením sa budú predkladať aj ďalšie body, ktoré sa týkajú rozpočtu do budúcich rokov. Poslanci hlasovali o bode nasledovne: jednohlasne schválený. 

15:36

Ďalší materiál predkladá hlavná referentka sociálneho referátu Margaréta Zozuľáková, materiál je o sumách úhrady za sociálne služby. Poslanec Grell hovorí, že materiál odporúča schváliť. Z prítomných 20 poslancov hlasovali 19 za.
 

15:33

Za matriál ako celok hlasovali poslanci nasledovne:

17 za, proti dvaja, zdržali sa 2.

15:32

Poslanecký návrh nezvyšovať poplatok neprešiel - za hlasovali 4 poslanci, proti 10 a zdržali sa siedmi.

15:31

Ďalší materiál je VZN o miestnych daniach. Najvýznamnejšou zmenou je návrh zvýšenia poplatku za parkovanie, zo sumy 230 eur na 300 eur ročne/parkovacie miesto. Materiál prerokovala aj komisia, ktorá navrhuje materiál schváliť. Do diskusie k tomuto bodu sa prihlásili traja poslanci.

M. Molnár sa pýta, či je možné platiť parkovné aj na "splátky". Vedúca oddelenia hovorí, že  doteraz sa platilo naraz, ale po zvýšení na 300 eur bude mesto hľadať riešenie na to, aby sa dalo platiť na dvakrát.

Angelov dáva návrh vypustiť bod č.3, návrh na zvýšenie poplatku za parkovanie. Podľa jeho názoru nie je správne zvyšovať túto daň.

Poslanec Vicena konštatuje, že na diskusii na komisii odporúčili zvýšenie poplatku. Dokonca navrhovali aj vyššiu sumu. Dôvodom je, že vyhradených parkovacích miest je už veľa - pre tých, ktorí na to majú, je to zanedbateľná suma, pre tých, ktorí na to nemajú, je to veľa. Komisia zároveň odporúčala aj zavedenie - a dáva aj poslanecký návrh - aby mesto predložilo prehľad o parkovacích miestach. Koľko má mesto parkovacích miest celkovo a koľko je vyhradených. Navrhuje, aby celkovo pomer celkového počtu a počtu vyhradených parkovacích miest bol 60:40.

Angelov dodáva, že parkovanie treba riešiť systémovo a nie zvyšovaním ceny.

Poslanec Gera pripomína, že treba zaviesť aj vyššiu kontrolu k vyhradeným parkovacím miestam.

Poslanec P. Andráši a J. Morávek hovoria, že treba vypracovať dopravný generel.

Odpovedá aj primátor Jozef Belický - pozná situáciu s parkovaním vo Veči, dopravná situácia sa bude určite riešiť dopravnm generelom. Vyhradené parkovacie miesta kontroluje aj mestská polícia, zoznam je zverejnený na stránke mesta. 
 

15:20

Poslanci jednohlasne schválili aj další bod - informáciu o zmenách organizačného poriadku MsÚ v Šali. 

15:17

J. Morávek chváli prístup mesta ku gymnáziu, navrhuje podobný prístup a priestor dať aj ostatným stredným školám v meste. Hovorí aj o Burze strednýh škôl, kde sa odprezentovala dvadsiatka stredných škôl, prišli stovky žiakov aj s rodičmi. Súhlasí s primátorom, že je potrebné informovať verejnosť.

Primátor tlmočí aj informáciu, ktorá ho veľmi potešila - Stredná odborná škola v Šali má po rokoch opäť najpočetnejšiu triedu, ktorú navštevujú v študijnom odbore jazdectvo.

15:12

Vedúca Spoločného školstva v Šali Erika Velazquezová predkladá správu o školstve v meste. Poslanec J. Grell sa pýta na výsledky niektorých škôl, vedúca mu odpovedá.

J. Varsányi podotkol, že v matematike a fyzike skončili v testoch  najlepšie žiaci školy s vyučovacím jazykom maďarským (spomedzi šalianskych škôl). Poslanec ďalej hovorí o tom, že žiaci, ktorí sa hlásia na stredné školy, uvádzajú dve školy, kam by chceli ísť študovať ďalej. je alarmujúc, že gymnázium uvádzajú ako druhú možnosť. 

 

Poslanec Š. Bartošovič má k téme tiež pripomienku k slovám poslanca Varsányiho - pýta sa, čo s tým?  Odpovedá mu primátor Jozef Belický. Hovorí o stretnutí zástupcov všetkých základných škôl v Šali. Stretnutie sa uskutočnilo začiatkom októbra na šalianskom gymnáziu. Prítomní zostali prekvapení z vynovených priestorov, z dobre vybavených učební. Primátor hovorí, že mesto nie je zriaďovateľom tejto školy, ale dávame škole priestor na tlmočenie informácií o škole, napríklad aj na webovej stránke mesta. Toto je v našich silách. Šírime dobré meno a informácie o kvalite tejto školy, V porovnaní s inými gymnáziami totiž gymnázia v okolí zaostávajú oproti šalianskemu.

 

15:05

Poslanci materiál schválili, pokračujú s ďalšimi bodmi.

15:04

Prednostka J. Nitrayová predkladá materiál o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. Do diskusie k tomuto bodu sa prihlásili dvaja. Poslanec Angelov sa pýta, či je už schválený projekt revitalizácie vnútrobloku. Prednostka ho informuje, že v čase prípravy materiálu ešte nebol projekt schválený, medzitým dostalo mesto pozitívnu správu - že projekt revitalizácie vnútrobloku vo Veči je schválený. (ide o obnovenie niekoľkých detských ihrísk vo Veči - pozn. Kollerová)

Druhý v poradí s otázkou je P. Andráši. Pýta sa na projekt ohľadne rekonštrukcie Materskej školy na Družstevnej ulici. Poslanec sa ďalej pýta na projekt, do ktorého sa mesto zapojilo cez ÚPSVaR - odpoveď dostane písomne. Pýta sa ďalej na polopodzemné kontajnery, na ktoré mesto môže získať financie cez projekt. Pýta sa, prečo sa názov projektu spája s rómskou komunitou. Odpovedá primátor, že je možnosť získať financie na polopodzemné kontajnery práve cez projekt, ktorý nesie v názve aj slovné spojenie "rómska komunita", mesto sa pokúša získať zdroje aj cez tento projekt. Aj takto by mesto ušetrilo vlastné financie.

14:54

Ďalší materiál predkladá opäť kontrolórka, predkladá návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018. Poslanci plán práce útvaru hlavného kontrolóra jednohlasne schválili.

14:52

Poslancom predkladá správu z kontrolnej činnosti hlavná kontrolórka mesta Alžbeta Sedliačiková. Poslanci materiál jednohlasne schválili. Prítomných je už 20 poslancov, neprítomný je len jeden.

14:51

Končia sa interpelácie poslancov.

14:50

Poslanec Vicena sa pýta, či je možné obmedziť parkovanie vo Veči pred poštou nejakými kolíkmi. Odpovedá primátor, že sa na jednom mieste umiestni väčší kameň. Na druhom mieste to vyšľapali obyvatelia, mesto sa pokúsi o skultúrnenie. Ďalej sa pýta, v prípade nelegálneho zbavovania sa veľkoobjemných odpadoch, či na to doplácajú tí ostatní a odstránenie takto vyhodeného odpadu sa odráža v platbe, ktoré potom platia obyvatelia. Odpovedá prednostka, že ak nie je možné dopátrať sa, kto ten odpad vyhodil "načierno", tak áno, sú to náklady mesta a premietnu sa do výšky poplatku za komunálny odpad. K tejto téme má Peter Hlavatý pripomienku: ak je niekto svedkom nelegálneho vyhadzovania veľkoobjemného odpadu, treba to okamžite nahlásiť mestskej polícii na č. 159.

14:46

Poslanec P. Hlavatý interpeluje - má informáciu, že kapacita nocľahárne a denného krízového centra je naplnená. Tiež sa pýta, či sú tam ľudia aj z okolia. Odpovedá riaditeľ OSS - kapacita je stanovená regionálnym úradom zdravotníctva. Tá kapacita je teda obmedzená. Samozrejme sú tam aj ľudia z okolia, ale platí pravidlo a zákon, že sa nezisťuje v tomto type zariadenia, odkiaľ pochádza. Klient uvádza len svoje iniciály. V tejto chvíli je možné ešte navýšiť kapacitu o 5 postelí, ktoré sú v zariadení aj fyzicky.

14:42

Poslanec J. Bartošovič hovorí, že podľa neho si to treba preveriť, či je tam naozaj studená tá voda, ktorá je určená na plávanie. Podľa neho je tam voda teplejsia, ako uvádzajú - 27 stupňov Celzia. Primátor hovorí, že to mesto preverí a v prípade potreby požiada o nápravu.

14:41

Poslanec Varsányi má interpeláciu ohľadne plavárne v Dusle. Dostal informáciu od rodičov, že je tam príliš studená voda v oboch bazénoch. Primátor odpovedá, že bude mesto informovať vedenie Dusla, aby stav upravili.

14:39

Primátor dodáva, že pomáhajú aj aktivační pracovníci, ale tých je veľmi málo. Je ich len 5, oni ručne odpratávajú sneh z ulíc mesta.