Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 25.06.2020 - 13:38  

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
14:57

Podľa pána Schlossera sa vďaka obchvatu obmedzí počet áut na moste. Avšak podľa štatistík by sa tu tieto autá vrátili okolo roku 2045. Preto tu po čase bude potrebný aj južný obchvat. Pán Schlosser má na dnešnom zastupiteľstve k dispozícii aj prezentáciu, vďaka ktorej prítomným hosťom na mape ukazuje, v ktorých častiach Šale a Veče je najviac komplikované parkovanie.

14:49

Doc. Tibor Schlosser predkladá prezentáciu výsledkov Územného generelu dopravy v meste Šaľa. Počas analýzy prebehlo niekoľko činností, či už formou ankety, analýzy súčasného stavu, prieskumu a ďalších aktivít, ktoré sa pravidelne mestu predkladali. Územný gererel dopravy je potrebný pre to, aby bolo jasné, kde sa pohybuje najviac áut, cyklistov a chodcov. Zaoberá sa štruktúrou ulíc, dopravných vzťahov a verejnými priestormi cyklistickej a pešej dopravy. Momentálne je vypracovaný dopravný model, ktorý sa skladá z viacerých scenárov. Návrhy riešení sa vytvorili v týchto oblastiach: dopravné modelovanie a scenáre, mestské komunikácie, verejná hromadná doprava. Pán Schlosser ďalej pripomína, že mesto Šaľa naozaj potrebuje obchvat, ktorý komplikuje dopravnú situáciu v našom meste.

14:43

Vedúci MsKS František Botka predkladá správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2019. Správa je členená na 11 kapitol, v prvých troch sú uvedené informácie o podujatiach zrealizovaných v roku 2019 a to v členení podľa realizácie v jednotlivých strediskách. V ďalších kapitolách je uvedená správa o kine, družobných vzťahoch a Zbore pre občianske záležitosti. Správa obsahuje aj ekonomickú klasifikáciu a finančné zabezpečenie  činnosti MsKS, organizačnú štruktúru a personálne zabezpečenie, marketing a propagáciu podujatí, kultúrnu infraštruktúru – budovy a priestorové kapacity.

Toto uznesenie bolo prijaté.

14:40

Riaditeľka MsKJJ Adriana Gerová predkladá správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2019.

Toto uznesenie bolo prijaté.

14:39

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. V materiály je popísaný stav sledovania uznesení.

Toto uznesenie bolo prijaté.

14:38

Hlavná kontrolórka ďalej predkladá návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2020.

Toto uznesenie bolo prijaté.

14:36

Hlavná kontrolórka Alžbeta Sedliačiková predkladá správu z kontroly vykonanej ÚHK. Kontrola sa týkala výdavkov súvisiacich s platenou inzerciou zo strany mesta Šaľa s dôrazom na ich opodstatnenosť, hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť takto vynaložených rozpočtovaných prostriedkov mesta.

Toto uznesenie bolo prijaté.

14:34

Primátor ešte pripomína, že predpokládame do konca júla ukončenie verejného obstarávania Kultúrneho domu v Šali. Ak pôjde všetko podľa plánu na jeseň by sa mohlo začať s jeho rekonštrukciou.

14:32

Písomne podali interpelácie títo poslanci: Jaroš, Kališ, Lacková, Mészáros, Molnár, Rehák.

Do tohto bodu sa prihlásili:

T. Baran - interpeluje na tému prečo sa neotvoril Domov dôchodcov už skôr a prečo je režim zbytočne prísny. Túto interpeláciu referuje od občana, ktorého táto téma zaujíma.

Krištof - informuje mesto o tom, že sa začína už využívať futbalový štadión. Tým, že je tam aj skatepark, tak sa mnoho mladých ľudí zhromažďuje žiaľ aj za budovami a na miestach, kde by byť nemali. Častokrát skáču na sedadlách futbalového štadióna. Poslanec Krištof preto apeluje na mestskú políciu, aby robila častejšie kontroly v týchto priestoroch. Pred pár týždňami sa na futbalovom štadióne opaľovali aj obyvateľlky mesta a hore bez. Zároveň pán Krištof upozorňuje na strom, ktorý tu treba vyrezať.

P. Andrásy - pýta sa na to, či si MeT zobrala úver, ktorý mestské zastupiteľstvo schválilo. Zároveň sa poslanec pýta aj na autá spoločnosti, ktorá zabezpečuje komunálny odpad, či majú na autách váhy.

Gomboš - apeluje na cestu pri Kráľovskej ulici v Šali, ktorá je z časti popraskaná. Hovorí, že síce to nie mestská komunikácia, je potrebné apelovať na SSC.

Primátor hovorí, že v týchto týždňoch sa on aj viceprimátor Šale stretli so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy SR Jaroslavom Kmeťom. Hlavnou témou bol obchvat. Ministerstvo robí všetky kroky na to, aby sa s realizáciou obchvatu už začalo. Primátor dôrazne vysvetľoval štátnemu tajomníkovi, ako je obchvať pre naše mesto dôležitý. V mesiaci júl očakávame, že do Šale príde štátny tajomník spolu s generálnou riaditeľkou SSC.

Primátor ďalej hovorí, že tento týždeň sa uskutočnilo stretnutie so splnomocnencom vlády pre mládež a šport Karolom Kučerom, ktorý sa prišiel pozrieť na stav šalianskej plavárne. V najbližších týždňoch mesto očakáva, že sa na účet meste pripíšu finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy. Potom začne mesto okamžite konať, aby sa plaváreň otvorila čo najskôr.

 

14:17

Začína časť interpelácie poslancov.

14:14

Začína sa 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020. Zasadnutie vedie primátor Šale Jozef Belický. Prítomných je 19 poslancov z 21. Do programu bol doplnený bod A 8 - Informácia o prijatí sťažnosti proti postupom riaditeľky Domova dôchodcov v Šali.