Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 24.06.2021 - 13:58  

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
14:42

Riaditeľka MsKJJ v Šali Adriana Gerová predkladá Správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa za rok 2020. Správa o činnosti knižnice obsahuje prehľad o fungovaní knižnice a plnení predmetu jej činnosti a ekonomické ukazovatele. Knižnica v roku 2020 eviduje 125 320 knižničných jednotiek. V roku 2020 pribudlo do knižnice 1 320 nových kníh. 

Tento materiál bol prijatý.

14:40

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá Správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Toto uznesenie bolo prijaté. 

14:39

Hlavná kontrolórka ďalej predkladá Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. Polrok 2021. Plán kontroly obsahuje napríklad kontrolu stavu a vývoja dlhu mesta Šaľa, kontrolu čerpania výdavkov v CVČ, kontrolu tvorby a čerpania sociálneho fondu v OSS, kontrolu čerpania prevádzkových výdavkov vo vybranej základnej škole.

Toto uznesenie bolo prijaté.

14:38

Toto uznesenie bolo prijaté.

14:34

Končí časť interpelácie poslancov. Nasledujú informačné materiály a správy. Hlavná kontrolórka Martina Bartošovičová predkladá Správy z kontrol vykonaných ÚHK. 

14:32

Poslanec Gomboš sa venuje ihrisku na 8. mája, pretože sa naňho obracajú občania, že je tam hluk. Občania sa pýtajú, či by nebolo možné ihrisko uzamknúť večer, alebo zabezpečiť hliadky mestskej polície. 

Primátor odpovedá, že areál sa zatvára. Primátor Šaľa sa tento týždeň stretol s občanom tohto priestoru, aby  túto situáciu vyriešili. 

14:26

Začína časť interpelácie poslancov. Písomné interpelácie podali poslanci: Jarošová, Jaroš, Rehák a R. Andráši. 

M. Rehák sa pýta na obchvat a polievanie miestnych komunikácií.

Primátor odpovedá, že v súčasnosti SSC podala žiadosť na vydanie stavebného povolenia na úsek 0 až 3 kilometre. Primátor Šale sa stretol s vlastníkom pozemkov, ktorý sa pre miestne médiá taktiež vyjadril, že podporí výstavbu obchvatu. Keďže sa ľady opäť pohli, mesto Šaľa poslalo list so všetkými vyjadreniami ministrovi Andrejovi Doležalovi. 

Dnes ráno mesto Šaľa požiadalo o súčinnosť všetky zložky a polievanie miestnych komunikácií začalo. Súčinný je aj Hasičský zbor v Šali aj dobrovoľní večianski hasiči. 

Poslanec Mészároš sa pýta na možnosť spoplatnenia parkovania pred mestským úradom a v centre mesta.

Primátor hovorí, že v tejto chvíli je odsúhlasený projekt na moderné technológie. Finančné prostriedky boli mestu odsúhlasené minulý týždeň. Projekt bude súvisieť aj s parkovacími čidlami, preto je to momentálne celé v štádiu riešenia. 

Poslanec Hlavatý hovorí, že v cintoríne sa nachádza veľa mačiek a pýta sa, či je možné, aby mesto pomohlo s kastráciou mačiek. 

Primátor odpovedá, že sa to preverí a nájde sa spôsob ako toto vyriešiť. 

14:15

Začína sa 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Zasadnutie vedie primátor Šale Jozef Belický. Prítomných je 20 poslancov z 21. Zasadnutie začína interpeláciami poslancov. Z programu sa vynechádza bod D7 a je doplnený bod, B2, H2 - Centrum cirkulárnej ekonomiky a  F1 - Právne náležitosti.