Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 26.08.2019 - 09:52  //  aktualizácia: 25.09.2019 - 16:03  //  zobrazené: 1881

06/2019 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22/08/2019

číslo: 06/2019  |  dátum konania: 22.08.2019  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 •  

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

 

 

Hlasovanie č. 2

doplniť do programu rokovania:

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 •  

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

 

 

Hlasovanie č. 3

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 14

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Peter Hlavatý, Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

 

 

Hlasovanie č. 4

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 •  

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

 

 

Materiál číslo B 1/6/2019 - Návrh V

 

Uznesenie č. 6/2019 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o udeľovaní ocenení mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2019 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa.

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 •  

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

Materiál číslo D 1/6/2019 - Kúpa dotovanej technickej vybavenosti v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných zariadeniach bytového domu, ktoré nie sú jeho stavebnou súčasťou – prípojka a rozvody NN a SLP, prípojka teplovodu a OOS vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 566168/577614, ostatnej technickej vybavenosti
v celosti, a 116 bytov v celosti vrátane príslušného spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve v podiele 566168/577614, bytového domu na ulici Kráľovská, súpisné číslo 2551, postaveného na parc. č. 1971/10, 1971/11, 1971/12, 1971/13 od IC Holding, s.r.o, Bratislavská 29, 917 01 Trnava

 

Uznesenie č. 6/2019 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na kúpu dotovanej technickej vybavenosti v celosti, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, ktoré nie sú jeho stavebnou súčasťou - prípojka a rozvody NN a SLP, prípojka teplovodu a OOS vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 566168/577614, ostatnej technickej vybavenosti v celosti, a 116 bytov v celosti vrátane príslušného spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve v podiele 566168/577614, bytového domu na ulici Kráľovská, súpisné číslo 2551, postaveného na parc. č. 1971/10, 1971/11, 1971/12, 1971/13,

 1. schvaľuje

kúpu dotovanej technickej vybavenosti v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných zariadeniach bytového domu, ktoré nie sú jeho stavebnou súčasťou – prípojka a rozvody NN a SLP, prípojka teplovodu a OOS vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 566168/577614, ostatnej technickej vybavenosti v celosti, a 116 bytov v celosti vrátane príslušného spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve v podiele 566168/577614 bytového domu na ulici Kráľovská, súpisné
číslo 2551, postaveného na parc. č. 1971/10, 1971/11, 1971/12, 1971/13, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa
v C registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8881 podľa prílohy č. 1
v celkovej kúpnej cene 5 269 000,- EUR od IC Holding, s.r.o., IČO: 50 346 342, so sídlom Bratislavská 29, 917 02 Trnava.

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 •  

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

Materiál číslo D 2/6/2019 - Návrh na určenie výšky nájomného bytov v „Sekciovom bytovom dome A“ na ulici Kráľovská, súpisné číslo 2551, postavenom na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/10, parcelné číslo 1971/11, parcelné číslo 1971/12, parcelné číslo 1971/13 v k. ú. Šaľa

 

Uznesenie č. 6/2019 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na určenie výšky nájomného bytov v „Sekciovom bytovom dome A“ na ulici Kráľovská, súpisné číslo 2551, postavenom na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/10, parcelné číslo 1971/11, parcelné číslo 1971/12, parcelné číslo 1971/13 v k. ú. Šaľa,

 1. schvaľuje

výšku nájomného bytov v „Sekciovom bytovom dome A“ na ulici Kráľovská, súpisné číslo 2551, postavenom na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/10, parcelné číslo 1971/11, parcelné číslo 1971/12, parcelné číslo 1971/13, v k. ú. Šaľa, vo výške 3,00 EUR/mesiac/1 m2 podlahovej plochy bytu podľa zákona
č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení v spojení s ust.
§ 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení, a z toho tvorbu fondu prevádzky údržby a opráv v ročnej výške 0,5 % z obstarávacej ceny jednotlivých bytov.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 •  

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/6/2019 - Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 36 s príslušenstvom
a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na uliciNarcisová, súpisné číslo 1948, vchod číslo 19 vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k.ú. Šaľa“

 

Uznesenie č. 6/2019 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
1-izbového bytu číslo 36 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod číslo 19 vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42,
v k. ú. Šaľa“, 

 1. schvaľuje
 1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
  1-izbového bytu číslo 36 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod číslo 19 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parc. č. 3080/40-42,
  v k. ú. Šaľa“, podľa predloženého návrhu
 2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch
 3. členov súťažnej komisie:
 • Ing. Peter Jaroš, poslanec
 • Róbert Tölgyesi, poslanec
 • Bc. Elza Melegová, člen komisie ekonomickej
 • MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
 • Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
 • JUDr. Margita Pekárová, zamestnanec MsÚ
 1. predložiť informáciu o výsledku OVS na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2019.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 •  

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/6/2019 - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „VN prípojka a trafostanica“

 

Uznesenie č. 6/2019 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „VN prípojka a trafostanica“,

 1. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela EKN č. 1478, ostatná plocha o výmere 11299 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266; parcela CKN č. 2704, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2403 m2; parcela CKN č. 2437, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2604 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, spočívajúcich v práve zriadiť a prevádzkovať stavbu elektroenergetického zariadenia „VN prípojka a trafostanica“ v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu, ktorý bude po realizácii stavby stanovený geometrickým plánom, bezodplatne v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 •  

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo E 1/6/2019 - Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva, určenie náplne jej práce, voľba predsedu

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Róberta Tölgyesiho v znení:

 • navrhol verejné hlasovanie o predsedovi komisie

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 •  

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

Procedurálny návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.

 

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho v znení:

 • navrhol za predsedu komisie Ing. Tibora Barana

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Tibor Baran,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 6/2019 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.  prerokovalo

návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva, určenie náplne jej práce, voľba  predsedu,

 1. zriaďuje

komisiu pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa,

 1. určuje

náplň práce komisie, ktorá spočíva v odbornom posudzovaní predložených návrhov z hľadiska ich opodstatnenosti, akceptovateľnosti, zmysluplnosti; vypracovávaní kvalifikovaných stanovísk,

 1. volí

predsedu komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa: Ing. Tibor Baran

 1. žiada

pripraviť voľbu členov komisie

      T: zasadnutie mestského zastupiteľstva v septembri 2019

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 •  

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.