Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 03.12.2021 - 13:29  //  aktualizácia: 03.02.2022 - 10:16  //  zobrazené: 1375

07/2021 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 02/12/2021

číslo: 07/2021  |  dátum konania: 02.12.2021  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

M E S T O   Š A Ľ A

 

Uznesenia a hlasovania

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali

zo dňa 2. decembra 2021

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD.,Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý,

 

Hlasovanie č. 2

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý,

 

Hlasovanie č. 3

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý,

 

 

Materiál číslo A 1/7/2021 –

 

Uznesenie č. 7/2021 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo
 1. Správu z kontroly čerpania výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta Šaľa Centrum voľného času, M. R. Štefánika, Šaľa,
 2. Správu z kontroly čerpania prevádzkových výdavkov v Základnej škole s materskou školou P. Pazmánya s vyučovacím jazykom maďarským v Šali,
 1. berie na vedomie
 1. Správu z kontroly čerpania výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta Šaľa Centrum voľného času, M. R. Štefánika, Šaľa,
 2. Správu z kontroly čerpania prevádzkových výdavkov v Základnej škole s materskou školou P. Pazmánya s vyučovacím jazykom maďarským v Šali.

 

Hlasovanie č. 4

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 2/7/2021 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2022

 

Uznesenie č. 7/2021 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2022,

 1. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2022.

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 3/7/2021 –

 

Uznesenie č. 7/2021 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 4/7/2021 – Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2020/2021 a stave v školskom roku 2021/2022

 

Uznesenie č. 7/2021 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2020/2021 a stave v školskom roku 2021/2022,

B.schvaľuje

súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2020/2021 a stave v školskom roku 2021/2022.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD.,Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 1/7/2021 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa

 

Uznesenie č. 7/2021 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa,

B.schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa. 

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Miloš Rehák,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Peter Szalay,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 1/7/2021 – Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
na rok 2021

 

Uznesenie č. 7/2021 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021,

B.schvaľuje

 1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021 nasledovne:

Bežné príjmy:                                                       20 637 852 EUR

Bežné výdavky:                                                   20 637 852 EUR

Rozdiel:                                                                                0 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                                 1 194 500 EUR

Kapitálové výdavky:                                              3 218 017 EUR

Rozdiel:                                                                 -2 023 517 EUR

                                                                                                                     

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:                     21 832 352 EUR

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:                  23 855 869 EUR

Rozdiel bez finančných operácií:                         - 2 023 517 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                                   2 970 952 EUR

Výdavkové finančné operácie:                                  576 500 EUR

Rozdiel:                                                                  2 394 452 EUR

 

Rozpočet na rok 2021 celkom:

Príjmy celkom:                                                   24 803 304 EUR

Výdavky celkom:                                               24 432 369 EUR

Rozdiel celkom:                                                       370 935 EUR

 

 1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy                                                11 048 500 EUR

200 Nedaňové príjmy                                              2 812 503 EUR

300 Granty a transfery                                             7 971 349 EUR

400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.            1 537 152 EUR

500 Prijaté úvery a fin. výpomoci                           1 433 800 EUR

600 Bežné výdavky                                               20 637 852 EUR

700 Kapitálové výdavky                                          3 218 017 EUR

800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.            576 500 EUR

 

 1. Úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2021 v celkovej sume 903 730 EUR, z toho príspevok z MPSVaR je vo výške 250 430 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške 653 300  EUR z toho 3 576 EUR ako kapitálový transfer.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 2/7/2021 – Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024; Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom Šaľa

 

Uznesenie č. 7/2021 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024,

B.schvaľuje

 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 nasledovne:

Bežné príjmy:                                                                                    21 261 820 EUR                                                                  

Bežné výdavky:                                                                                20 955 610 EUR

Rozdiel:                                                                                                  306 210 EUR

Kapitálové príjmy:                                                                              1 824 380 EUR                                                             

Kapitálové výdavky:                                                                           5 019 690 EUR

Rozdiel:                                                                                             -3 195 310 EUR

Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:                         23 086 200 EUR

Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:                   25 975 300 EUR      

Rozdiel bez finančných operácií:                                                      -2 889 100 EUR

Príjmové finančné operácie:                                                               4 416 800 EUR

Výdavkové finančné operácie:                                                           1 527 700 EUR

Rozdiel:                                                                                               2 889 100 EUR

Rozpočet na rok 2022 celkom:

Príjmy celkom:                                                                                27 503 000 EUR                                                        

Výdavky celkom:                                                                            27 503 000 EUR

Rozdiel celkom:                                                                                              0 EUR

 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy                                                                           11 563 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                                                          3 327 050 EUR

300 Granty a transfery                                                                         8 196 150 EUR

400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.                                              3 136 800 EUR

500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci                                         1 280 000 EUR

600 Bežné výdavky                                                                           20 955 610 EUR

700 Kapitálové výdavky                                                                      5 019 690 EUR

800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.                                          1 527 700 EUR

 1. Výšku príspevku pre OSS na rok 2022 v celkovej sume 809 210 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 239 310 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške       569 900  EUR.
 2. Použitie kontokorentného úveru v maximálnej výške 500 000 EUR v rozpočte mesta na dobu neurčitú.
 3. Ručenie za prijatý kontokorentný úver blankozmenkou.
 4. Prijatie investičného úveru vo  výške 500 000 EUR v rozpočte mesta na rok 2022  a jeho viazanosť na financovanie investičných akcií.
 5. Ručenie za prijatý investičný úver blankozmenkou.
 6. Zmenu Uznesenia 3/2021 – XI. zo dňa 24. júna 2021 v časti B bod 4 o použití prostriedkov rezervného fondu vo výške  266 280 EUR na financovanie splátok istiny reštrukturalizovaného úveru v sume 206 280 EUR a na financovanie splátok za rekonštrukciu mestských komunikácií v sume 60 000 EUR. 

C.berie na vedomie

 1. výhľadový rozpočet na rok 2023 a 2024,
 2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024,
 3. stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom Šaľa.

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 20

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Peter Andráši,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 3/7/2021 – Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2020

 

Uznesenie č. 7/2021 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2020,

 1. odporúča

primátorovi mesta schváliť rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške 24 245,89 EUR nasledovne:   1 212,29 EUR tvorba zákonného rezervného fondu

                                              23 033,60 EUR nerozdelený zisk minulých rokov

 

 

 

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 1/7/2021 – Mária Neuwald, Hunsrückstrasse 25, 65 205 Wiesbaden, Nemecko – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 7/2021 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
  1. parcela registra CKN číslo 3480/60, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 97/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 20. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 08. 2021 pod č. G1-419/2021, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 1. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľky, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky,
 2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 16. novembra 2021,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/60, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu
č. 97/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 20. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 08. 2021 pod č. G1-419/2021, v celkovej kúpnej cene 72,00 EUR pre Máriu Neuwald, Hunsrückstrasse 25, 65 205 Wiesbaden, Nemecko.

 

 

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 8

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/7/2021 – Peter Čimbora, Pažitná 609/3, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 7/2021 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemok, novovytvorená parcela registra CKN číslo 1003/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 1003, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3262 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 96/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 19. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 08. 2021 pod č. G1-420/2021, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľa, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 16. novembra 2021,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 1003/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 1003, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3262 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu
č. 96/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 19. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 08. 2021 pod č. G1-420/2021, v cene
11,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 29 m2 v celkovej kúpnej cene 319,00 EUR pre Petra Čimboru, Pažitná 609/3, 927 01 Šaľa.

 

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Marek Molnár, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/7/2021 – Attila Bozsaky a manželka Marta Bozsakyová, Hliník 1905/16, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 7/2021 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemok, novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 97/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 20. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 08. 2021 pod č. G1-419/2021, mesto nemôže inak účelne využiť,
  a preto sa stáva trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci
  v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľky, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 16. novembra 2021,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu
č. 97/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 20. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 08. 2021 pod č. G1-419/2021, pre Attilu Bozsakyho a manželku Martu Bozsakyovú, Hliník 1905/16, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v celkovej kúpnej cene 1 139,00 EUR
a zároveň povoľuje úhradu kúpnej ceny v splátkach vo výške 200,00 EUR/mesiac, pričom prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa uskutoční až po úhrade celej sumy kúpnej ceny.

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, Marek Molnár,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/7/2021 – BILLBOARDOVO s.r.o., Malá ulička 4721/2B, Sereď – žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 7/2021 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skultúrnení verejného priestranstva odstránením a zlikvidovaním 7 ks opustených telefónnych búdok a ich nahradením 4 citylightami; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 16. novembra 2021,

C.schvaľuje

1.odstránenie 7 ks bývalých telefónnych búdok nachádzajúcich sa:

 • ul. Hlavná parcela C katastra nehnuteľností č. 854/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 501 m2  - 2 ks,
 • ul. Hlavná parcela C katastra nehnuteľností č. 2298/8, ostatná plocha o výmere
  221 m2  - 2 ks,
 • ul. Vlčanská parcela C katastra nehnuteľností č. 915/1, zastavaná plocha
  a nádvorie o výmere 1100 m2 - 1 ks,
 • ul. P. Pázmaňa parcela C katastra nehnuteľností č. 39/8, ostatná plocha o výmere 1787 m2 - 1 ks,
 • ul. Nitrianska parcela C katastra nehnuteľností č. 3080/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12298 m2 - 1 ks,

spoločnosťou BILLBOARDOVO s.r.o., Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď,
IČO:  47 999 69,

 1. prenájom pozemkov:

-časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 890/1, ostatná plocha o výmere
1 m2 nachádzajúca sa na ul. Hlavná,

 

-časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 39/8, ostatná plocha o výmere
1 m2 nachádzajúca sa na ul. P. Pázmaňa,

 • časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 915/1, zastavaná plocha a nádvorie   o výmere 1 m2 nachádzajúca sa na ul. Vlčanská,
 • časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3080/212, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 1 m2 nachádzajúca sa na ul. Lúčna,

vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, na dobu neurčitú, za účelom osadenia 4 ks dvojstranných

citylightov, z ktorých jednu stranu bude bezodplatne používať mesto Šaľa
pre informovanie verejnosti, v cene 250 EUR/m2/rok, t. j. v celkovej cene
1 000,- EUR/rok, pre BILLBOARDOVO s.r.o., Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď, IČO: 47 999 691.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 4

Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,

Zdržalo sa: 2

MUDr. Jozef Grell, Peter Szalay,

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 5/7/2021 – Dorothea Swietyová, Cintorínska 7, Šaľa a Róbert Gramblička, Kvetná 15, Nitra – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 7/2021 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v užívaní oplotenej terasy na pozemkoch pred bytom vo vlastníctve žiadateľov na prízemí bytového domu, ktorá chráni balkónové dvere, ktoré sa otvárajú do ulice na úrovni terénu; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 16. novembra 2021,

C.schvaľuje

prenájom pozemkov časť parcely č. 1038/31, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2 a časť parcely č. 1038/31 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 vedených katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa
v C registri KN na liste vlastníctva č. 1, vo výške 5 % z hodnoty pozemku v zmysle hodnotovej mapy mesta v cene 3,319 Eur/m2/rok t. j. za celkovú  výmeru 34 m2 za
112,85 Eur/rok na dobu neurčitú pre Dorotheu Swietyovú, Cintorínska 7, Šaľa a Róberta Grambličku, Kvetná 15, Nitra, každý v ½ v pomere k celku.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 6/7/2021 – Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, Panenská 4, 811 03 Bratislavanájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 7/2021 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v úprave a vyčistení pôvodného židovského cintorína a vytvorení pietneho miesta židovskej náboženskej obce; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 16. novembra 2021,

 1. schvaľuje

   nájom pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa nachádzajúci sa v medzihrádzovom priestore v mestskej časti Veča, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v E registri KN na liste vlastníctva č. 7266, parcela číslo 342, ostatná plocha o výmere 1845 m2 v celosti, pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, so sídlom Panenská 4, 811 03 Bratislava, IČO: 00 179 221, v cene 1,- EUR/rok, na dobu neurčitú.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 16

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Róbert Andráši, Ing. Marián Krištof,

Zdržalo sa: 2

Ing. Peter Andráši, Peter Szalay,

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 7/7/2021 – Barbora Botková, trvale bytom Nitrianska 1539/91, Šaľa
a Branislav Botka, trvale bytom Hliník 1573/9, Šaľa – žiadosť o zmenu účelu nájmu
v Nájomnej zmluve č. 231/2015 zo dňa 29. 05. 2015

 

Uznesenie č. 7/2021 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o zmenu účelu nájmu v Nájomnej zmluve č. 231/2015 zo dňa 29. 05. 2015,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní nehnuteľností na chov hospodárskych zvierat na domácej farme,

 1. schvaľuje

zmenu účelu nájmu pozemku parcela registra CKN č. 3525/2, orná pôda o výmere
1432 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, účel
nájmu – pasienok v cene 0,099 EUR/m2/rok t. j. pri celkovej výmere 1432 m2 je cena nájmu 141,77 EUR/rok pre Barboru Botkovú, trvale bytom Nitrianska 1539/91, Šaľa a Branislava Botku, trvale bytom  Hliník 1573/9, Šaľa.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Marián Krištof, Ing. Tomáš Mészáros,

Zdržalo sa: 1

MUDr. Jozef Grell,

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 8/7/2021 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Nikolu Kubicovú, Slnečná 6, Šaľa

 

Uznesenie č. 7/2021 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra CKN číslo 789/121, ostatná plocha o výmere 381 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v záhradkárskej osade „Pri železnici“, parcela registra CKN číslo 789/121, ostatná plocha o výmere 381 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci
v doterajšom užívaní nehnuteľnosti na záhradkárske účely, v celkovej kúpnej cene
2 628,03 EUR, pre Nikolu Kubicovú, trvale bytom Slnečná 6, 927 05 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 9/7/2021 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Szabolcsa Puskása a manželku Mgr. Kristínu Puskásovú, Slnečná 7B, 927 05 Šaľa

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 3080/377, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3080/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21096 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle návrhu Geometrického plánu č. 123/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 11. 10. 2021, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Slnečná v Šali, mestská časť Veča, pozemok novovytvorená parcela registra C KN 3080/377, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3080/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21096 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1 v zmysle návrhu Geometrického plánu č. 123/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 11. 10. 2021, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľov, v cene
11,- EUR/m2, t. j. pri výmere 73 m2 v celkovej kúpnej cene 803,- EUR pre Ing. Szabolcsa Puskása a manželku Mgr. Kristínu Puskásovú, Slnečná 7B, 927 05 Šaľa do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 3

Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 2

Ing. Ivan Kováč, Marek Molnár,

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 0

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 10/7/2021 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ladislava Slobodu a manželku Editu Slobodovú, Dózsova 1610/41, 927 05 Šaľa

 

Uznesenie č. 7/2021 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 97/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa
20. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa
30. 08. 2021 pod č. G1-419/2021, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Hliník v Šali - Veči, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 97/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 20. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 08. 2021 pod
č. G1-419/2021, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v celkovej kúpnej cene 83,00 EUR pre Ladislava Slobodu a manželku Editu Slobodovú, Dózsova 1610/41, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 11/7/2021 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Leventa Ibrahimoglu, trvale bytom Zwolfaxingerstrasse 5, 2320 Rannerdorf

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemky novovytvorené parcela registra C KN číslo 50/41, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2; parcela registra C KN číslo 50/42, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 136 m2; parcela registra C KN číslo 50/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 146 m2, v zmysle návrhu Geometrického plánu č. 136/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 26. 10. 2021, odčlenené od parcely C KN č. 50/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4650 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v celosti sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností, novovytvorené parcely registra C KN číslo 50/41, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2; parcela registra C KN číslo 50/42, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 136 m2; parcela registra C KN číslo 50/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 146 m2, v zmysle návrhu Geometrického plánuč. 136/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 26. 10. 2021, odčlenené od parcely C KN č. 50/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4650 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v doterajšom užívaní nehnuteľnosti ako priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve žiadateľa vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 5751, v cene 49,790 EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 324 m2 v celkovej cene 16 131,96 EUR, pre žiadateľa Leventa Ibrahimoglu, trvale bytom Zwolfaxingerstrasse 5, 2320 Rannerdorf.

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

Ing. Ivan Kováč,

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 0

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 12/7/2021 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v parku za bytovými domami na ulici
P. J. Šafárika v Šali, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v koherentnom zrovnaní cípu nízkej výmery, v cene 50,00 EUR/m2, t. j. pri výmere cca 35 m2 v celkovej kúpnej cene 1 750,00 EUR, pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

Ing. Ivan Kováč,

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 0

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo H 1/7/2021 – Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2022

 

Uznesenie č. 7/2021 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo 

návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2022,

 1. súhlasí  

s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2022 nasledovne:

  3. februára 2022

24. marca 2022

12. mája 2022

30. júna 2022

 

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.