Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 11.12.2020 - 13:24  //  aktualizácia: 25.03.2021 - 07:22  //  zobrazené: 1862

09/2020 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 03/12/2020

číslo: 09/2020  |  dátum konania: 03.12.2020  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo:0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, JUDr. Anna Torišková,

 

Hlasovanie č. 2

doplniť do programu rokovania:

 • do časti H. Rôzne bod číslo H 2/9/2020 – Udeľovanie ocenení mesta Šaľa pri príležitosti Dňa samosprávy

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo:0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, JUDr. Anna Torišková,

 

Hlasovanie č. 3

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Peter Hlavatý, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, JUDr. Anna Torišková,

 

Hlasovanie č. 4

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

MUDr. Jozef Grell, Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, JUDr. Anna Torišková,

 

 

Materiál číslo A 1/9/2020 -

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mareka Molnára v znení:

 • navrhol zrušiť Uznesenie č. 4/2020 – XII. zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
  v Šali zo dňa 25. júna 2020 (prijaté k materiálu číslo C 5/4/2020 – Návrh na preplatenie permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a. s. z dôvodu uzatvorenia jej prevádzky).

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 •  

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, JUDr. Anna Torišková,

Poslanecký návrh Mareka Molnára bol prijatý.

 

Uznesenie č. 9/2020 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu z kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v záujmovom združení právnických osôb Aquasport,

 1. berie na vedomie

správu z kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v záujmovom združení právnických osôb Aquasport,

 1. ruší

Uznesenie č. 4/2020 – XII. zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
25. júna 2020 (prijaté k materiálu číslo C 5/4/2020 – Návrh na preplatenie permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a. s. z dôvodu uzatvorenia jej prevádzky).

 

 

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 •  

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 2/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2021,

 1. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2021.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 •  

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 3/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

 •  

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 4/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 13. 11. 2020,

 1. berie na vedomie

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 13. 11. 2020.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 5/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2019/2020 a stave v školskom
roku 2020/2021,

 1. schvaľuje

súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2019/2020 a stave v školskom roku 2020/2021.

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 1/9/2020 -

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa. 

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 9

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 10

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,

Zdržalo sa: 1

RSDr. Peter Gomboš,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

 

 

Materiál číslo B 2/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Šaľa,

 

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020 o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Šaľa. 

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 3/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo
 1. Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa, Zmeny a doplnky č. 4
 2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie  „Územný plán CMZ Šaľa, Zmeny a doplnky č. 4“,
 1. schvaľuje
 1. Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa, Zmeny a doplnky č. 4
 2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán CMZ Šaľa, Zmeny a doplnky č. 4“.

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová,

Zdržalo sa: 1

Peter Hlavatý,

Nehlasovalo: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 9/2020 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 3

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 3.

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Uznesenie č. 9/2020 – IX.(na základe poslaneckého návrhu Petra Szalaya):

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 •  

na nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložiť informáciu o stave
riešenia projektu OC KLM vrátane dopravného napojenia; žiada predložiť informáciu
o návrhu križovatky pri ProCS t. j. križovatky cesta I/75 – ul. SNP, o návrhu križovatky Kráľovská ul. – ul. SNP, o návrhu zásobovania OC KLM, o návrhu riešenia cyklochodníkov,
s predložením projekčného riešenia a s prerokovaním v príslušných komisiách mestského zastupiteľstva.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Krištof,

Nehlasovalo: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

Materiál číslo B 4/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Koncepcie rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025,

 1. schvaľuje

Koncepciu rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

RSDr. Peter Gomboš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 1/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2020,

 1. berie na vedomie

vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2020.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Peter Szalay,

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/9/2020 -

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Mariána Krištofa v znení:

 • navrhol v programe 5. Bezpečnosť, právo a poriadok (zabezpečenie ochrany zvierat – túlavé mačky) vo výdavkovej časti znížiť finančné prostriedky o 1 000 Eur a v programe
  2. Propagácia a marketing znížiť výdavky pre RTV Krea na polovicu (tzn. na 2 500 Eur)
  a ušetrené finančné prostriedky presunúť na rezervu.  

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 6

Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Krištof,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár,

Proti hlasovalo: 12

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák,

Zdržalo sa: 2

Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa nebol prijatý.

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu RSDr. Petra Gomboša v znení:

 • navrhol v programe 5. Bezpečnosť, právo a poriadok (zabezpečenie ochrany zvierat – túlavé mačky) znížiť finančné prostriedky o 1 000 Eur a ušetrené finančné prostriedky presunúť na rezervu.   

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 8

Ing. Peter Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 10

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Ivan Kováč, Miloš Rehák,

Zdržalo sa: 1

Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša nebol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 9/2020 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023,

 1. schvaľuje
 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 nasledovne:

Bežné príjmy:                                                                                                                                                                               20 235 120 EUR                                                                  

Bežné výdavky:                                                                                                                                                                               20 129 520 EUR

Rozdiel:                                                                                                                                                                                    105 600 EUR

Kapitálové príjmy:                                                                                                                                                                                 3 552 000 EUR                                                            

Kapitálové výdavky:                                                                                                                                                                                  6 626 100 EUR

Rozdiel:                                                                                                                                                                     -3 074 100 EUR

 

Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:                                                                                                                                                                               23 787 120 EUR

Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:                                                                                                                                                                               26 755 620 EUR      

Rozdiel bez finančných operácií:                                                      -2 968 500 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                                                                                                                                                                                              3 675 000 EUR

Výdavkové finančné operácie:                                                                                                                                                                                    706 500 EUR

Rozdiel:                                                                                                                                                                                 2 968 500 EUR

 

Rozpočet na rok 2021 celkom:

Príjmy celkom:                                                                                                                                                                               27 462 120 EUR                                                        

Výdavky celkom:                                                                                                                                                                               27 462 120 EUR

Rozdiel celkom:                                                                                                                                                                                               0 EUR

 

 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy                                                                                                                                                                              11 053 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                                                                                                                                                                 2 630 450 EUR

300 Granty a transfery                                                                                                                                                                              10 103 670 EUR

400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.                                                                                   2 125 000 EUR

500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci                                                                                                                                                                                 1 550 000 EUR

600 Bežné výdavky                                                                                                                                                                              20 129 520 EUR

700 Kapitálové výdavky                                                                                                                                                                                 6 626 100 EUR

800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.                                                                                                                                                                                    706 500 EUR

 

 1. Výšku príspevku pre OSS na rok 2021 v celkovej sume 801 450 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 207 470 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške       593 980  EUR.
 2. Použitie kontokorentného úveru v maximálnej výške 500 000 EUR v rozpočte mesta na dobu neurčitú.
 3. Ručenie za prijatý kontokorentný úver blankozmenkou.

 

 1. berie na vedomie
 1. výhľadový rozpočet na rok 2022 a 2023,
 2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 18

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 1

Ing. Marián Krištof,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 3/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2019,

 1. odporúča

primátorovi mesta schváliť rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške 37 059,74 Eur nasledovne:  

 • prídel v sume 1 852,99 Eur do zákonného rezervného fondu – tvorba zo zisku,
 • zostávajúci zisk vo výške 35 206,75 Eur previesť do nasledujúceho roka na účet nerozdeleného zisku.

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 18

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Jaroš,

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 1/9/2020 -

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:

 • navrhol o materiáloch D1 – D3, D5 – D7, D9 – D13 rokovať spoločne a hlasovať o nich samostatne.

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 9/2020 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku na ulici Hliník v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní užívaného pozemku čiastočne pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľov a priľahlej plochy za zníženú cenu; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 18. novembra 2020,

 1. schvaľuje

   prevod pozemkov na ulici Hliník v Šali - Veči, ako novovytvorené parcely
registra C katastra nehnuteľností číslo 3483/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 a číslo 3483/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, odčlenené od pôvodnej  parcely registra E KN číslo 311, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 107 m2, ktorá
je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, podľa geometrického plánu č. 06/2020 vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEOAKTUÁL, s.r.o., Bernolákova 13, Šaľa, dňa 09. 09. 2020, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-395/2020 dňa 22. 09. 2020, t. j. spolu 13 m2, za zníženú cenu 11,- Eur/m2, t. j. v celkovej cene 143,- Eur pre Jána Révaya a manželku Bianku Révayovú, trvale bytom Hliník 1889/48, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1.

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 2/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta pri trafostanici TS 0834-024 na ul. Kpt. Jaroša
v k. ú. Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemok vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN číslo 4144/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2 v zmysle geometrického plánu
  č. 34125361-3/2020 vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEOplán Trenčín s.r.o., overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 22. januára 2020 pod číslom G1-13/2020, odčlenenú od pozemku registra C katastra nehnuteľností parcely číslo 4144/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok priľahlý k stavbe distribučnej trafostanice TS 0834-024
  vo vlastníctve žiadateľa,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 18. novembra 2020,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorenej parcele registra CKN číslo 4144/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2, v zmysle geometrického plánu č. 34125361-3/2020 vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEOplán Trenčín s.r.o., overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
dňa 22. januára 2020 pod číslom G1-13/2020, odčlenenú od pozemku registra C katastra nehnuteľností parcely číslo 4144/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa
na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v kúpnej cene 1 900,- EUR, určenej Znaleckým
posudkom č. 46/2020 zo dňa 28. 08. 2020 vypracovaným odborne spôsobilou osobou
Ing. Miroslavom Velkom, ev. č. znalca 913 748, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B.

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 3/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemky špecifikované v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa v registri C katastra nehnuteľností pre obec
  a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, mesto nemôže inak účelne využiť,
  a preto sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky priľahlé k stavbám jednotlivých distribučných trafostaníc,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 18. novembra 2020,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta podľa prílohy
č. 1 a 2 k tomuto uzneseniu, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
v registri C katastra nehnuteľností pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v celkovej kúpnej cene 58 900,- EUR, určenú Znaleckým posudkom
č. 52/2020 zo dňa 02. 10. 2020 vypracovaný súdnym znalcom Ing. Miroslavom Velkom, ev. č. znalca 913 748, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B.

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/9/2020 -

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Okružnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v rozšírení služieb poskytovaných v meste; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 18. novembra 2020,

 1. schvaľuje

prenájom pozemku, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2694, zastavaná plocha a nádvorie, na ktorej je vybudované venčovisko o výmere 475 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na
liste vlastníctva č. 1, na dobu neurčitú, v cene 0,099 Eur/rok, t. j. pri výmere 475 m2  v celkovej cene 47,03 Eur/rok, pre DOGGIE s.r.o., Pod Vinicami 21, 811 02 Bratislava, IČO: 46 083 529.

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 3

MUDr. Jozef Grell, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,

Proti hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 1

Ing. Peter Jaroš,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 5/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 18. novembra 2020,

 1. schvaľuje

prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 477/2017 dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/71, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 149 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene
24,59 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Ondreja Moťovského, Vinohradnícka 150/3, Šaľa.

 

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 6/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene vlastníka priľahlej nehnuteľnosti; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 18. novembra 2020,

 1. schvaľuje

prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa

 • parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku (26,88 m2),
 • parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku (16,37 m2),
 • parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku (3 m2),

vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa  na liste vlastníctva č. 8893, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 30,66 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Patrika Paštéku a Eriku Paštékovú, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

Materiál číslo D 7/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o  schválenie investičného zámeru výstavby parkovacích miest a následného prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skvalitnení služieb poskytovaných širokej verejnosti; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
18. novembra 2020,

 1. schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva číslo 1, vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností číslo 588/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 143 m2, v cene 5,31 Eur/m2/rok, v celkovej cene 759,47 Eur/rok, za účelom výstavby 11-tich parkovacích miest pre osobné vozidlá zákazníkov jestvujúcej prevádzky potravín a obnovenie poškodeného úseku účelovej komunikácie na ul. B. Nemcovej, na  vlastné náklady žiadateľa, pre COOP Jednota Galanta, Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta, IČO: 00 168 840, na dobu neurčitú.

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 8/9/2020 -

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Jazerná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 791/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2127 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti parcela  registra C katastra nehnuteľností číslo 791/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2127 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v jej podnikateľskom využití v oblasti záhradníctva, za cenu 93 000,- EUR pre Pavla Miškoviča, trvale bytom Veterná 1043, 925 81 Diakovce v ½ ine a Milana Karlíka, trvale bytom Jilemnického 2181/3A, 927 05 Šaľa v ½ ine.

 

Hlasovanie č. 30

Za hlasovalo: 4

Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Miloš Rehák,

Proti hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 2

MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 9/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – XX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, časť parcely registra EKN číslo 3832/12, ostatná plocha o výmere 200 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 v celosti sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v mestskej časti Kilič, pozemok – časť parcely registra EKN číslo 3832/12, ostatná plocha o výmere 200 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 7266 v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 4,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 200 m2 v celkovej kúpnej cene 800,00 EUR pre Jána Fialu a manželku Ing. Ľubicu Fialovú, obaja trvale bytom Kpt. Jaroša 1292/36, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 31

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 10/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – XXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov v zastavanom území mesta Šaľa vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemky mimo zastavaného a v zastavanom území mesta vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
  • pozemky z parcely KN registra C č. 50/1, zastavaná plocha a nádvorie, výmeru cca 132 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1, v k. ú. Šaľa, z parcely KN registra E č. 46/1, orná pôda,  výmeru cca 16 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7266, v k. ú. Šaľa, z parcely KN registra E č. 28, orná pôda, výmeru cca 5 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7266, v k. ú. Šaľa (na upresnenie výmery je potrebný geometrický plán),
  • pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 2685, orná pôda o výmere
   29 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,
  • pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 5176/36, vodná plocha o výmere  136 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,
  • pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 5179/12, zastavaná plocha
   a nádvorie, o výmere  47 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,
  • pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 5181/77, orná pôda, o výmere  7209 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,
  • pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 5182/22, zastavaná plocha
   a nádvorie, o výmere 52 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,
  • pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 5176/38, vodná plocha o výmere  136 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,
  • pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 5179/14, zastavaná plocha
   a nádvorie, o výmere  46 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,
  • z parcely KN registra C č. 5181/79, orná pôda, výmeru cca 4103 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1, v k. ú. Šaľa (na odčlenenie výmery je potrebný geometrický plán);

      mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámery zámeny pozemkov v k. ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov k pozemkom v zastavanom a mimo zastavaného územia mesta Šaľa nasledovne:

      1.  vo vlastníctve mesta Šaľa:

 • z parcely KN registra C č. 50/1, zastavaná plocha a nádvorie,  výmeru cca 132 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1, v k.ú. Šaľa, z parcely KN registra E č. 46/1, orná pôda,  výmeru cca 16 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7266, v k.ú. Šaľa, z parcely KN registra E č. 28, orná pôda,  výmeru cca 5 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7266, v k.ú. Šaľa (na upresnenie výmery je potrebný geometrický plán),
 • pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 2685, orná pôda o výmere  29 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,
 • pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 5176/36, vodná plocha o výmere  136 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,
 • pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 5179/12, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere  47 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,
 • pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 5181/77, orná pôda, o výmere  7209 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,
 • pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 5182/22, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere  52 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,
 • pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 5176/38, vodná plocha o výmere  136 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,
 • pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 5179/14, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere  46 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, podiel 1/1,
 • z parcely KN registra C č. 5181/79, orná pôda, výmeru  cca  4103 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1, v k.ú. Šaľa (na odčlenenie výmery je potrebný geometrický plán);

t. j. celková výmera zamieňajúcich pozemkov je 11 911 m2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa predstavuje 79 065,22 Eur;

 1. vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA, IČO: 00 192 180, so sídlom Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa, a to:
 • z parcely KN registra C č. 3566, zastavaná plocha a nádvorie,  výmeru cca 270 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (na upresnenie výmery je potrebný geometrický plán),
 • parcela KN registra C č. 3/1, ostatná plocha,  výmera 229 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 3/5, zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 6 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 3/6, zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 185 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 3/7, ostatná plocha,  výmera 5 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 135/2, zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 1 481 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 135/13, zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 517 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 135/14, zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 411 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 135/15, zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 21 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 135/16, zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 53 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 135/17, zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 239 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra C č. 2302/5, zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 232 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1043, v k.ú. Šaľa (toho času v nájomnom vzťahu založenom  Nájomnou zmluvou na pozemok č. 66/2009 zo dňa 31.7.2009 v znení neskorších dodatkov),
 • parcela KN registra E č. 142, trvalý trávnatý porast,  výmera 687 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 5823, v k.ú. Šaľa,
 • parcela KN registra E č. 144/1, trvalý trávnatý porast,  výmera 1830 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7368, v k.ú. Šaľa,
 • parcela KN registra E  č. 1322/2, ostatná plocha,  výmera 394 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7368, v k.ú. Šaľa,
 • parcela KN registra E č. 143/201, trvalý trávnatý porast,  výmera 243 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7368, v k.ú. Šaľa,
 • parcela KN registra E č. 143/101, trvalý trávnatý porast,  výmera 1041 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7368, v k.ú. Šaľa,
 • parcela KN registra E č. 145/1, trvalý trávnatý porast,  výmera 701 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7368, v k.ú. Šaľa,
 • parcela KN registra E č. 140, ostatná plocha,  výmera 2244 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 5823, v k.ú. Šaľa,
 • parcela KN registra E č. 233/1, orná pôda,  výmera 5 m2, ktorá je evidovaná na

liste vlastníctva číslo 7368, v k.ú. Šaľa (pôvodné k.ú. Veča),

 • parcela KN registra E č. 233/33, orná pôda,  výmera 220 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7368, v k.ú. Šaľa (pôvodné k.ú. Veča),
 • parcela KN registra E č. 233/34, orná pôda,  výmera 237 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7368, v k.ú. Šaľa (pôvodné k.ú. Veča),
 • parcela KN registra E č. 1457, ostatná plocha,  výmera 660 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 7368, v k.ú. Šaľa (pôvodné k.ú. Veča);

t.j. celková výmera zamieňajúcich pozemkov je 11 911 m2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA predstavuje
79 065,22 Eur;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.

 

Hlasovanie č. 32

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 11/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – XXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hlavnej v Šali,

 1. konštatuje, že
 1. pozemok, parcela registra CKN číslo 860/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
  22 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
 1. schvaľuje

zmluvný odplatný prevod pozemku na ulici Hlavnej v Šali, parcela registra CKN číslo 860/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti v kúpnej cene 66,387 EUR/m2, t. j. pri výmere 22 m2 v celkovej cene
1460,51 EUR pre spoločnosť H+L LUŠŇÁK, spol. s r.o., so sídlom Cabaj – Čápor 1048, 951 17 Cabaj – Čápor, IČO: 34103210.

 

Hlasovanie č. 33

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 12/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – XXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta,

 1. schvaľuje

zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien na pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa parcela registra CKN č. 912/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5462 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na
liste vlastníctva č. 1, spočívajúcich v práve zriadiť, uložiť a užívať elektrickú prípojku v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 107/2020, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o., Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa, dňa
02. 11. 2020, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa
05. 11. 2020 pod číslom G1-482/2020, za jednorazovú odplatu v celkovej výške
277,58 EUR v prospech Eugena Mókosa, trvale bytom Hlavná 12/47, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 34

Za hlasovalo: 18

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

Materiál číslo D 13/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – XXIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta,

 1. schvaľuje

      zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemky
vo vlastníctve mesta Šaľa vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa:

 • parcela registra CKN č. 4221, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6899 m2, parcela registra CKN č. 4241, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 440 m2, parcela registra CKN č. 5019/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2678 m2, parcela registra CKN č. 4115, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2500 m2, vedené na liste vlastníctva
  č. 1, 
 • parcela registra EKN č. 1764/4, ostatná plocha o výmere 2278 m2, vedená na liste vlastníctva č. 7266, 

spočívajúcich v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení, v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 225/2015, ktorý vyhotovila spoločnosť GEODETI s.r.o., Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra dňa 15. 12. 2015, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 04. 02. 2016 pod číslom 519/2015
a za odplatu v celkovej výške 5 060,88 EUR v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

 

Hlasovanie č. 35

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 1/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – XXV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zmluvy uzatvorené ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Kultúrny dom Šaľa – rekonštrukcia a modernizácia“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Kultúrny dom Šaľa – rekonštrukcia a modernizácia“,
 2. Zmluvu o dielo č. 702/2020 na realizáciu diela „Kultúrny dom Šaľa – rekonštrukcia a modernizácia“ – stavebné práce v exteriéri A – Zníženie energetickej náročnosti (strecha, výplne otvorov, fasáda)“, uzatvorenú dňa 09. 11. 2020 s dodávateľom MENERT spol. s r.o., so sídlom ul. Hlboká 3, 927 01 Šaľa, IČO: 17330165,
  DIČ: 2020393795, IČ DPH: SK2020393795,
 3. Zmluvu o dielo č. 703/2020 na realizáciu diela „Kultúrny dom Šaľa – rekonštrukcia a modernizácia“ – stavebné práce v interiéri B – Rekonštrukcia a modernizácia interiéru (kinosála, estrádna sála, vestibuly atď.)“, uzatvorenú dňa 09. 11. 2020 s dodávateľom MENERT spol. s r.o., so sídlom ul. Hlboká 3, 927 01 Šaľa,
  IČO: 17330165, DIČ: 2020393795, IČ DPH: SK2020393795,
 4. Zmluvu o dodaní tovarov s montážou č. 704/2020 – tovary „Kultúrny dom Šaľa – rekonštrukcia a modernizácia“ – Nové sedačky do kinosály, uzatvorenú dňa
  09. 11. 2020 s dodávateľom KINOEXPORT s.r.o., so sídlom Korytná 382, 687 52 Korytná, Česká republika, IČO: 25315943, DIČ: CZ25315943/SK4020138331,
  IČ DPH: SK4020138331.

 

Hlasovanie č. 36

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo H 1/9/2020 -

Uznesenie č. 9/2020 – XXVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo 

návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2021,

 1. súhlasí  

s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2021 nasledovne:

  4. februára 2021

25. marca 2021

13. mája 2021

24. júna 2021

 

Hlasovanie č. 37

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 2

Ing. Tibor Baran, JUDr. Anna Torišková,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.