Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 21.06.2022 - 14:11  //  aktualizácia: 22.06.2022 - 09:42  //  zobrazené: 374

Pozvánka na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m 

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022,

ktoré sa uskutoční 30. júna 2022 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali 
s nasledovným programom:  


Časť I.

1.    Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek


Časť II. Interpelácie poslancov 


Časť III. Predkladané materiály

A.    Informačné materiály a správy

1.    Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/5/2022 
predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka

2.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2022 - materiál číslo A 2/5/2022 
predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka

3.    Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/5/2022
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    


4.    Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2021 - materiál číslo A 4/5/2022
predkladá Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ

5.    Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za 
rok 2021 - materiál číslo A 5/5/2022
predkladá Ing. František Botka, vedúci MsKS


B.    Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1.    Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa – doplnenie návrhov - materiál číslo B 1/5/2022
predkladá Ing. Zuzana Hrubá, referentka OSaKČ             


C.    Hospodárenie mesta

1.    Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2022 - materiál číslo C 1/5/2022 
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

2.    Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 - materiál číslo 
C 2/5/2022 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    

3.    Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2022 - materiál číslo 
C 3/5/2022 
predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO 

D.    Majetkové záležitosti

1.    SVB „Slušné bývanie“, P. J. Šafárika 378/13,15,17, 927 01 Šaľa – žiadosť 
o prenájom pozemku na ulici P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/5/2022
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

2.    Mgr. Marek Belovič, Hlavná č. 45, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/5/2022
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

3.    KLM Šaľa a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves – žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
- materiál číslo D 3/5/2022
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

4.    Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod spoluvlastníckych podielov na príslušenstve nebytových priestorov č. 10 a č. 15 vo vchode B3 v budove s. č. 1854 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MEDIK Centrum Šaľa, s.r.o. - materiál číslo D 4/5/2022
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

5.    Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Tomáša Kemenského a manželku Ing. Andreu Kemenskú, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 5/5/2022
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

6.    Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa - materiál číslo 
D 6/5/2022
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

7.    Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vieru Sedlákovú, Jazerná 586/19, 927 01 Šaľa - materiál číslo 
D 7/5/2022
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

8.    Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Imricha Tótha a manželku Jeanette Tóth, rod. Décsiová, Hrabová 2663/10, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 8/5/2022
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

9.    Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 
a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“ - materiál číslo D 9/5/2022
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM


E.    Personálne záležitosti

1.    Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2022 – 2026 - materiál číslo E 1/5/2022
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 


F.    Právne záležitosti

1.    Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 751/2020 (Cyklotrasa Šaľa – Diakovce) - materiál číslo F 1/5/2022
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka RRSaŠF    


G.    Vystúpenia verejnosti
o 16.00 hod.
H.    Rôzne

1.    Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva, návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie 2022 – 2026 - materiál číslo H 1/5/2022
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 

2.    Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2022 - materiál číslo H 2/5/2022
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS


Časť IV. Ukončenie

                                                                                                     Mgr. Jozef Belický v. r.
 

Prílohy