Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 26.03.2014 - 17:56  //  aktualizácia: 05.05.2014 - 08:18  //  zobrazené: 2544

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2014 o spôsobe bezúročného splácania bytu, ateliéru a pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa

číslo: 08/2014  |  dátum schválenia: 26.03.2014  |  dátum účinnosti: 01.05.2014  |  stav: účinné

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2014 – X. dňa 10. apríla 2014

Vyvesené na úradnej tabuli 16. apríla 2014

Účinnosť od 1. mája 2014

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. a), § 6 ods. 1,
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18b ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 8/2014

o spôsobe bezúročného splácania bytu, ateliéru a pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa

 

§ 1

Predmet úpravy

 

Toto nariadenie upravuje spôsob bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku, ktorý je prevádzaný z vlastníctva mesta Šaľa do vlastníctva nájomcu.

 

§ 2

Spôsob bezúročného splácania bytu, ateliéru a pozemku

 

(1)   Pri predaji bytu alebo ateliéru nájomcovi sa spôsob bezúročného splácania stanovuje tak, že kupujúci uhradí po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru
v hotovosti najmenej:

-        60 % z ceny bytu alebo ateliéru, ak je ich cena max. 995,81 Eur, zostatok ceny musí byť uhradený bezúročnými splátkami do jedného roka odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva,

-        40 % z ceny bytu alebo ateliéru, ak je ich cena v rozpätí od 995,81 Eur do max.
1.991,63 Eur, zostatok ceny musí byť uhradený pravidelnými bezúročnými splátkami do 4 rokov odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva,

-        30 % z ceny bytu alebo ateliéru, ak je ich cena v rozpätí od 1.991,63 Eur do max. 2.655,51 Eur, zostatok ceny musí byť uhradený pravidelnými bezúročnými splátkami do 6 rokov odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva,

-        20 % z ceny bytu alebo ateliéru, ak je ich cena v rozpätí od 2.655,51 Eur do max. 3.319,39 Eur, zostatok ceny musí byť uhradený pravidelnými bezúročnými splátkami do 8 rokov odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva,

-        15 % z ceny bytu alebo ateliéru, ak je ich cena viac ako 3.319,39 Eur, zostatok ceny musí byť uhradený pravidelnými bezúročnými splátkami najneskôr do 10 rokov odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva.

(2)   Ak kupujúci uhradí po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru v hotovosti najmenej 70 % z ceny bytu alebo ateliéru, poskytne mu predávajúci (mesto) zľavu 10 % z kúpnej ceny a zostatok kupujúci uhradí v pravidelných bezúročných splátkach do jedného roka.

(3)   Pri predaji pozemku nájomcovi sa spôsob bezúročného splácania stanovuje tak, že kupujúci uhradí po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva pozemku v hotovosti najmenej:

-        60 % z ceny pozemku, ak je cena max. 995,81 Eur, zostatok ceny musí byť uhradený bezúročnými splátkami do jedného roka odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva,

-        40 % z ceny pozemku, ak je cena v rozpätí od 995,81 Eur do max. 1.991,63 Eur, zostatok ceny musí byť uhradený pravidelnými bezúročnými splátkami do 4 rokov odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva,

-        30 % z ceny pozemku, ak je cena v rozpätí od 1.991,63 Eur do max. 2.655,51 Eur,  zostatok ceny musí byť uhradený pravidelnými bezúročnými splátkami do 6 rokov odo dňa  podpísania zmluvy o prevode vlastníctva,

-        20 % z ceny pozemku, ak je cena v rozpätí od 2.655,51 Eur do max. 3.319,39 Eur, zostatok ceny musí byť uhradený pravidelnými bezúročnými splátkami do 8 rokov odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva,

-        15 % z ceny pozemku, ak je cena viac ako 3.319,39 Eur, zostatok ceny musí byť uhradený pravidelnými bezúročnými splátkami najneskôr do 10 rokov odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva.

 

§ 3

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.

Prílohy